موضوعات
# کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان وضعیت
1 1050-CFIS (R3) 3D Modeling of Erban Environment for Efficient Renewable Energy Production in the Smart City شیوا عنبری، بابک مجیدی، علی موقر مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
2 1035-CFIS (R1) Affine and Convex Fuzzy Subsets of Hypervector Spaces امیدرضا دهقان مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
3 1096-CFIS (R1) A Fuzzy Directional Median Filter for Fixed-value Impulse Noise Removal وحید کیانی، عباس زهره وند مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
4 1045-CFIS (R1) A Fuzzy Weighted Kalman Filter for GPS Positioning Precision Enhancement سید محمدرضا موسوی، شایان شکری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
5 1006-CFIS (R3) Age Prediction based on Brain MRI Images using Extreme Learning Machine Hedieh Sajedi، لیلا کشاورز مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
6 1219-CFIS (R1) A Hybrid Fuzzy -LQR Control design for Seismic exited structural system Against Earthquake سید مهدی حداد بایگی، علی کارساز، رویا رمضان زاده مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
7 1242-CFIS (R1) A hybrid LDA/n-gram approach for Persian Text classification میر محسن پدرام، مهناز کامران مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
8 1033-CFIS (R1) $ alpha‎$‎-Engel groups based on fuzzy hypergroups فهیمه محمدزاده، رجبعلی برزویی، الهه محمدزاده مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
9 1217-CFIS (R1) An Adaptive Topology Management Algorithm in P2P Networks Based on Learning Automata مهدی قربانی، محمدرضا میبدی، علی محمد صغیری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
10 1083-CFIS A new class of triangle logic سعیده ظهیری، ارشام برومند سعید، معصومه ظهیری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
11 1032-CFIS (R1) A new strongly regular relation on fuzzy hyperrings الهه محمدزاده، رجبعلی برزویی، فهیمه محمدزاده مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
12 1190-CFIS (R1) A Novel Neural Approach For Classification of EEG Signals for Brain-Computer Interface میلاد شوریابی، علی فروتن نیا، علیرضا روحانی منش، مهدیه قاسمی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
13 1222-CFIS (R1) Application of ant lion optimizer algorithm for optimum design of hybrid PV/WT/battery power system سید مهدی حداد بایگی، جواد فرزانه، رویا رمضان زاده، علی کارساز مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
14 1178-CFIS (R2) Application of Fuzzy Inference Systems in Archaeology سیدمحمود طاهری، فرشید ایروانی قدیم، محمدعلی کبیریان مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
15 1206-CFIS (R2) Approximation of Fuzzy Tree Languages with Application in Educational Assessment Systems سمیه مُغاری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
16 1064-CFIS (R1) A Survey on power domination and zero forcing for block fuzzy graph آصفه کرباسیون مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
17 1210-CFIS (R3) Autonomous Energy Harvesting in Swarm of Biosensors for Precision Medicine نسیبه رادی راز، محمدرضا اکبرزاده توتونچی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
18 1011-CFIS (R4) Cancer Detection based on DNA Methylation by Ensemble of Extreme Learning Machines Hedieh Sajedi، Mina Alizadeh مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
19 1012-CFIS (R1) Choquet Integral of Higher Order Hesitant Fuzzy Information بهرام فرهادی نیا مقاله پذیرفته شده است
20 1208-CFIS (R3) Classes of Fuzzy n-fold Positive Implicative Filters of Residuated Lattice Ordered Monoids سمیه معتمد، جواد مقدری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
21 1076-CFIS (R1) Closure properties for BL-general fuzzy automata Marzieh Shamsizadeh، Mohammad Mehdi Zahedi، Khadijeh Abolpour مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
22 1067-CFIS (R1) Connected Graphs are Hesitancy Fuzzy Magic Labelizing Graphs مجید فتح علیان، رجبعلی برزویی، محمد حمیدی مقاله پذیرفته شده است
23 1097-CFIS (R1) Construction of Concrete Category of Fuzzy Implications on Bounded Lattices امین یوسفی، ماشاالله ماشین چی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
24 1086-CFIS (R2) Cubic Structure Applied to Graph محمد محسنی تکلو، رجبعلی برزویی، Young Bae Jun مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
25 1136-CFIS (R2) Designing Adaptive Controller based on Spiking Neural Network مینا زینالی، محمد منثوری، محمد تشنه لب مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
26 1172-CFIS (R1) Diagnosing and Classification Tumors and MS Simultaneous of Magnetic Resonance Images Using Convolution Neural Network حلیمه سیر، محمد تشنه لب مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
27 1099-CFIS (R2) Domain-invariant Adaptation Exploiting Statistical and Geometrical Properties مریم آذرکشت، فاطمه افسری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
28 1021-CFIS (R1) Dual Relative Annihilators in Bounded BCK-Algebras (CFIS2019) حبیب حریزاوی، علی باندری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
29 1166-CFIS (R1) Emotion Detection by using similarity Techniques فروغ مظفری، هومان تحیری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
30 1100-CFIS (R1) Extracting The Best Features For Predicting The Trend Of Tehran Stock Exchange (TSE) فرزانه اکبرزاده، علی سلیمانی ایوری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
31 1089-CFIS (R1) Extraction of Speech Pitch and Formant Frequencies using Discrete Wavelet Transform مهدیه قزوینی، سجاد حمزه نژادی، امیریوسف حسینی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
32 1186-CFIS (R1) feature selection methods in intrusion detection systems صدیقه منصوری باب هوتک، مرجان کوچکی رفسنجانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
33 1226-CFIS (R1) Forecasting Stock Market Price Using Deep Neural Networks نیما گوزل پور، محمد تشنه لب مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
34 1017-CFIS (R2) Fuzzy Implicative Ideals in BL-algebras اکبر پاد مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
35 1024-CFIS (R1) Fuzzy n-Fold Implicative Ideals in BL-algebra اکبر پاد، اعظم جعفری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
36 1110-CFIS (R2) Fuzzy soft hyperalgebras طاهره نوذری، رضا عامری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
37 1074-CFIS (R1) Fuzzy Topological PS-algebras بصیرا منفرد مقاله پذیرفته شده است
38 1117-CFIS (R1) Hybrid Deep Learning Approach for Multi-label Image Classification رضا محمدی مقدم، حسن ختنلو، یوسف رضایی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
39 1080-CFIS (R1) Ideals of (MV)EMV-Semirings مرجان شنوائی، رجبعلی برزویی، امید زهیری مقاله پذیرفته شده است
40 1150-CFIS (R2) Iidentification of High Dimension System by Using New Local Model Network Structure سید محمد عماد اولیایی، محمد تشنه لب مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
41 1225-CFIS (R1) Intelligence Model Predictive Based Control Scheme for Multi-Machine Power System Stabilization روح اله شاه رجبیان، احسان بی جامی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
42 1092-CFIS (R1) Internal states and homomorphisms on implication basic algebras سیده مهرنواز قاسمی نژاد، رجبعلی برزویی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
43 1228-CFIS (R1) Maximal M-fuzzy filters of skew lattices محدثه نظیقی، محمود بخشی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
44 1207-CFIS (R1) MBJ-Neutrosophic Graphs الهام بابایی، رجبعلی برزویی، Young Bae Jun مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
45 1093-CFIS (R1) MINIMAL REALIZATION OF BL-GENERAL FUZZY AUTOMATA: BASED ON MYHILL-NERODES THEORY خدیجه ابول پور، محمد مهدی زاهدی، مرضیه شمسی زاده مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
46 1079-CFIS (R1) Modified Fuzzy Multiple Deferred State Sampling Plan رباب افشاری، بهرام صادقپور مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
47 1018-CFIS (R1) Multi-Choice Goal Programming with flexible fuzzy goals and Constraints قربانعلی رمضان نیاکشتلی، سیدهادی ناصری، رقیه معلم گنجی، سلیم باوندی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
48 1071-CFIS (R1) New Concept of T-Fuzzy Graph بهناز شیخ حسینی، رجبعلی برزویی، محمد محسنی تکلو مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
49 1088-CFIS (R1) New Concepts of Matching In Fuzzy Graphs majid khalili، رجبعلی برزویی مقاله پذیرفته شده است
50 1244-CFIS (R1) Nilpotent and Solvable CI-algebras اردوان نجفی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
51 1057-CFIS (R1) Nonlinear System Identification Using Type-2 Fuzzy Recurrent Wavelet Neural Network بی بی الهام فلاح تفتی، محمد تشنه لب، مجتبی احمدیه خانه سر مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
52 1077-CFIS (R1) On Bifuzzy PS-Subalgebras بصیرا منفرد مقاله پذیرفته شده است
53 1034-CFIS (R1) On Generalized Fuzzy Subhypergroups of Hypergroups مرتضی نوروزی، ِاعظم آدینه زاده مقاله پذیرفته شده است
54 1144-CFIS (R2) On the Mazur-Ulam theorem in fuzzy modular spaces Abolfazl Niazi Motlagh مقاله پذیرفته شده است
55 1082-CFIS (R1) On Topological Lattice Effect Algebras محمدرضا رخشانی، رجبعلی برزویی، غلامرضا رضایی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
56 1202-CFIS (R1) Primary ideals in BL-algebras اردوان نجفی، ارشام برومند سعید مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
57 1235-CFIS (R1) Relevant Question Answering in Comminity Based Networks Using Deep LSTM Neural Networks الهه کریمی، بابک مجیدی، محمد تقی منظوری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
58 1068-CFIS (R1) Results on Fuzzy Soft Hyper BCK-Ideals سمیه خادمان، محمد مهدی زاهدی، Young Bae Jun مقاله پذیرفته شده است
59 1234-CFIS (R1) Robust Nonlinear Constraint Fractional order PID controller: PSO Approach محمد فیوضی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
60 1182-CFIS (R3) Software Project Risk Management Using the Nonaka and Takeuchi Knowledge Management Model and Fuzzy Multi-Criteria Decision-Making (Case Study: System Group Company) یاسر حسن پور، پریسا رهبان مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
61 1004-CFIS (R2) Steganography in Persian text using ZWNJ Hedieh Sajedi، سهام بهرامی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
62 1179-CFIS (R1) Stratification of Admixture Population: A Bayesian Approach مهرداد تمیجی، سید محمود طاهری، سید ابوالفضل مطهری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
63 1221-CFIS (R1) Structural concepts in pseudo BL-algebras روح الله دانش پایه، ارشام برومند سعید، اکبر رضایی، سعید میروکیلی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
64 1085-CFIS (R1) Study monadic BL-algebras with a new operator سعیده ظهیری، ارشام برومند سعید مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
65 1247-CFIS TS Fuzzy Identification for Mathematical Modeling of HIV Infection محمد تشنه لب، آرزو وفامند، علیرضا فاتحی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
66 1248-CFIS (R1) Vague Relational Equations سیدحمیدرضا وارسته، رجبعلی برزویی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
67 1124-CFIS (R2) Whale Optimization Algorithms based fractional order fuzzy PID controller for Depth of Anesthesia محمد علی لباف خانیکی، محمد منثوری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
68 1185-CFIS (R2) Wide-Area Networked Power System Stabilization Using a Distributed Fuzzy-Based Control Scheme روح اله شاه رجبیان، احسان بی جامی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
69 1060-CFIS (R1) یادگیری چند وظیفه‌ای به منظور پیدا کردن زیر فضای مشترک بین احساسات و گفتار گویندگان الهام کلهر، بهزاد بختیاری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
70 1101-CFIS (R3) ارایه یک مدل جهت برآورد قیمت طلا با استفاده از رگرسیون فازی و شبکه عصبی با هدف آینده نگری در تصمیم گیری نینا دریاکناری، امیر هوشنگ حیدری، مهدی شناسایی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
71 1203-CFIS (R2) ارایه مدلی جدید برای تعیین کارایی سیستم های چند دوره ای با روش تحلیل پوششی داده ها بر پایه وزن های مشترک و منطق فازی محمد ضمیریان مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
72 1165-CFIS (R3) ارائه یک سیستم توصیه گر سه مسیره بهبود یافته با استفاده از وابستگی ویژگی ها مسلم بکرای، علی اکبر نیک نفس، مسعود سعید مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
73 1181-CFIS (R1) ارائه یک مدل جدید از شبکه های عصبی تحریکی - مهاری بازگشتی برای پیش بینی سری‌های زمانی مالی سید عبدالحمید اصفهانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
74 1236-CFIS (R3) ارتقای کارکرد موتور القایی با استفاده از کنترل کننده فازی حسین سبزعلی جماعت، حمید یعقوبی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
75 1104-CFIS (R2) ارزیابی و انتخاب پیمانکاران واحدهای تولید قطعات خودرو با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره فازی رضا احمدی، امیر آزاد ایمانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
76 1119-CFIS (R1) ارزیابی و کاهش ریسک زیرساخت مخابراتی شبکه هوشمند انرژی الکتریکی با استفاده از پیوند افزون(افزونگی ارتباطی) مهراب نصراللهی، محمد شهرآیینی مقاله پذیرفته شده است
77 1095-CFIS (R1) استفاده از رویکرد چند وظیفه‌ای به منظور انتخاب کانال و ویژگی مستقل از فرد برای طبقه‌بندی احساسات از روی سیگنال EEG الهام کلهر، بهزاد بختیاری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
78 1171-CFIS (R1) استفاده از منطق فازی و شبکه عصبی مصنوعی جهت انتخاب ویژگی و طبقه بندی روی گفتار لکنت دار رضا بهرامیی راد مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
79 1209-CFIS (R2) الگوریتم مسیریابی چند هدفه مبتنی بر منطق فازی ربات‌های متحرک در محیط‌های پویای ناشناخته خلوت سمیه مُغاری، جعفر فتحعلی، زهرا براتی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
80 1197-CFIS (R1) انتخاب سرخوشه مبتنی بر هوش جمعی در شبکه‌های حسگر بیسیم مژگان راینی زاده، مرجان کوچکی رفسنجانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
81 1169-CFIS (R2) انتخاب ویژگی داده های چند برچسبه با استفاده از همبستگی میان ویژگی‌های انتخابی و برچسب ها، کمینه کردن افزونگی و منظم‌سازی تنک بهزاد ابراهیمی، مهدی افتخاری، فرید صابری موحد مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
82 1090-CFIS (R1) انتخاب ویژگی مستقل از گوینده برای تشخیص حالت احساس از روی گفتار: با استفاده از رویکرد چند وظیفه‌ای الهام کلهر، بهزاد بختیاری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
83 1042-CFIS (R3) اولویت‌بندی موانع دستیابی به تولید و مصرف پایدار و زنجیره تامین سبز در صنعت پتروشیمی محمد علی گرجی، سید رضا حجازی طاقانکی، مهسا یداللهی، نجمه فاتح مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
84 1120-CFIS (R1) بررسی یک مدل ریاضی اپیدمی فازی برای هجوم ویروسها به شبکه کامپیوتری Abbas Akrami، mahmood parsamanesh مقاله پذیرفته شده است
85 1237-CFIS (R1) بهبود عملکرد FastSLAM با بکارگیری الگوریتم هوشمند تکاملی در گام بازنمونه‌برداری درنا محمدی، مجتبی برخورداری یزدی، حسین نظام آبادی پور مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
86 1112-CFIS بهبود کارایی تشخیص احساس از روی گفتار با انتخاب ویژگیهای بهینه توسط الگوریتم ژنتیک بهبود یافته با جستجوی فاخته شادی لنگری، حسین مروی، مرتضی زاهدی مقاله پذیرفته شده است
87 1010-CFIS (R1) بهینه سازی ارتفاع و عرض‌ پرتو آنتن UAV در شبکه های مخابراتی سلولی مریم عیدزاده، رضا قاضی زاده مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
88 1128-CFIS (R2) بهینه سازی کنترل کننده فازی پایدار سیستم آونگ وارون دوبل سری به وسیله الگوریتم (GOA (Grasshopper Optimization Algorithm فاطمه سلامتی هرمزی، محمد جواد محمودآبادی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
89 1194-CFIS (R2) پیش بینی انصراف دانشجویان با استفاده از روش های داده کاوی سکینه بیگی، زهرا توحیدی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
90 1230-CFIS (R1) پیش‌بینی رفتار غربالگری ماموگرافی برای پیشگیری از سرطان پستان با استفاده از یک الگوریتم فازی مثلثی الهام عنایتی، میترا مودی، عادل نجفی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
91 1151-CFIS (R1) پیش‌بینی کوتاه مدت قیمت برق با استفاده از مدل ترکیبی شبکه عصبی - الگوریتم‌ فراابتکاری فرشاد عزیزی، حسین الیاسی، سعید گلدانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
92 1066-CFIS (R2) پیش بینی نوع خروج شبکه برق با استفاده از شبکه های عصبی در شرکت برق منطقه‌ای مازندران و گلستان سیدعلی خالقی، مهرزاد رستمی، اکرم حبیبی، سیده خاتون هادیان، سید باقر میراشرفی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
93 1174-CFIS (R1) تحلیل بازدۀ بورس اوراق بهادار تهران بر اساس اندازۀ آنتروپی شانون چندمقیاسی فاطمه نیروئی وقفی، رضا زارعی، مهرداد صدرآرا، حسین صمیمی حق گذار مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
94 1158-CFIS (R1) تحلیل روابط گروهی در جریان داده با استفاده از خوشه‌بندی تطبیقی میلاد محمدی پارچینی، هدی مشایخی، منصور فاتح مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
95 1161-CFIS (R6) تخمین پارامترهای لنزهای گرانشی قوی با استفاده از یادگیری انتقالی و شبکه‌های عمیق بابک سلطانی، علی اکبر نیک نفس، رضا صفاری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
96 1058-CFIS (R3) تخمین عمق در تصاویر دیجیتال بر اساس سیستم تصویربرداری انتگرالی فاطمه کارگربرزی، حسین نظام آبادی پور مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
97 1243-CFIS (R1) ترکیب داروهای موجود و ایجاد داروهای جدید به کمک الگوریتم‌های یادگیری ماشین میر محسن پدرام، الهه طاهری نژاد، نیلوفر حق جو مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
98 1049-CFIS (R1) تشخیص بیماری‌ صرع با پردازش سیگنال EEGمغز توسط شبکه عصبی ELM مرضیه عالی، محسن سرداری زارچی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
99 1125-CFIS (R2) تشخیص نفوذ در شبکه با استفاده از شبکه عصبی اتوانکدر آبشاری علی قویدل، محمد منثوری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
100 1155-CFIS (R1) تعقیب اهداف زیر آب در سیستم‌های سونار غیرفعال با استفاده از فیلتر چگالی احتمال چند فرضی مبتنی بر روش فازی شعله فرامرزی، مجتبی برخورداری یزدی، امیر زعیم باشی نصرت آبادی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
101 1168-CFIS (R1) توسعه اینورترهای هوشمند برای بهبود توان اکتیو محلی تولید شده درشبکه های توزیع انرژی برق محمد سروری، محسن حقیقت مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
102 1055-CFIS (R3) جداسازی ضربان قلب جنین از سیگنال قلب مادر با استفاده از شبکه عصبی MLP همایون یکتایی، محمد منثوری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
103 1153-CFIS (R1) حذف نمودن نویز اسپیکل از تصاویر پزشکی التراسوند با استفاده سیستم های فازی جواد هاشمی عطار، محمد مهدی خلیل زاده مقاله پذیرفته شده است
104 1227-CFIS (R1) دسته بندی تصاویر برگ گیاهان با استفاده از پردازش تصویر و شبکه عصبی هاشم باقری نژاد، مرجان کوچکی رفسنجانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
105 1091-CFIS (R2) ردیابی شی متحرک در ویدیو با استفاده از الگوریتم بهینه‎سازی ازدحام ذرات به صورت فازی مهرداد روحانی، حسن فرسی، سید حمید ظهیری ممقانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
106 1070-CFIS (R1) رمزنگاری تصویر با استفاده از نگاشت آشوبی سه‎بعدی به‎منظور افزایش امنیت ارسال چندرسانه‎ای مهرداد روحانی، محمدحسن مجیدی، الهام محسنی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
107 1141-CFIS (R1) روش اسپلاین های رگرسیونی تطبیقی چندگانه (MARS) با پاسخ های فازی و کاربرد آن در پزشکی اجتماعی مینا رضایی، سید محمود طاهری، روشنک علی محمدی، مهشید نامداری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
108 1023-CFIS (R1) رویکرد تلفیقی تحلیل سلسله مراتبی فازی و تاپسیس در مدل تعالی سازمانی با هدف ارزیابی و بهبود عملکرد منابع انسانی (مطالعه موردی: صنایع مس شهید باهنر کرمان) داود شیشه بری، احسان فرحبخش، زهرا قاسم زاده مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
109 1240-CFIS (R1) سیستم پیشنهادده گروهی با رویکرد رتبه دهی همکارانه میر محسن پدرام، الهام قربانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
110 1030-CFIS (R2) سیستم توصیه‌گر ترکیبی مبتنی بر خوشه‌بندی فازی و معیار شباهت اکتشافی :FNHSM_HRS مصطفی خلجی، چیترا دادخواه مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
111 1187-CFIS (R1) شرط همزمان سازی یک مدل شبکه عصبی هاپفیلد سه-نرونی همانند با اتصالات دوسویی تاخیری متمایز زهره دادی، فاطمه شجاعی، تکتم قادری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
112 1143-CFIS (R2) شناسایی و کنترل سیستم‌های چند ورودی-چند خروجی با استفاده از شبکه عصبی مقدار مختلط hamed rafiei، محمدرضا اکبرزاده توتونچی، ناصر پریز مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
113 1253-CFIS (R1) طبقه‌بندی تصاویر ابرطیفی با استفاده از شبکه عصبی پیچشی و میدان تصادفی مارکف مجید راهبر، حسن ختن‌لو، یوسف رضایی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
114 1131-CFIS (R1) طراحی یک توصیه‌گر موسیقی آگاه به احساس بر اساس الگوهای ضربات کلید و کلیک ماوس کاربر سبا یوسفیان جزی، مرجان کائدی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
115 1192-CFIS (R1) طراحی یک مسیریاب هوشمند با مصرف توان کم برای شبکه روی تراشه محمد علائی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
116 1224-CFIS (R2) طراحی کنترل کننده Anti-Windup PI برای LFC سیستم قدرت غیرخطی در ترکیب با DSTS، نیروگاه هسته‌ای و لینک HVDC توسط الگوریتم ICA امین گشتی، عادل اکبری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
117 1127-CFIS (R2) طراحی کنترل کننده فازی بهینه بر پایه الگوریتم بهینه سازی ملخ (Grasshopper Optimization Algorithm) برای پایدارسازی سیستم پاندول معکوس فاطمه سلامتی هرمزی، محمد جواد محمودآبادی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
118 1039-CFIS (R3) طراحی ماشین یادگیر هیجانی مغز مبتنی بر ماشین یادگیر محدود فازی مهدی گلشن، محمد تشنه لب، آرش شریفی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
119 1044-CFIS (R2) کاربرد رگرسیون خطی با ضرایب فازی متقارن و نا متقارن در بررسی رفتار نرخ ارز واقعی در ایران رضا اشرف گنجویی، حسین اکبری فرد، ماشاالله ماشین چی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
120 1142-CFIS (R2) کاربرد لایه‌چینی و گسترش گام به گام در پایدارسازی سیستم‌های دینامیکی محمدرضا اکبرزاده توتونچی، مجتبی نورانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
121 1102-CFIS (R1) کاربرد متغیر تصادفی فازی در محاسبات و شبیه سازی آن فاطمه کوچکی نژاد حسن کیاده، بهروز فتحی واجارگاه مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
122 1043-CFIS (R2) کاربرد مدل رگرسیون غیرخطی فازی در بررسی آثار نامتقارن تورم و بیکاری بر اجاره‌بهای منازل مسکونی شهرهای بزرگ ایران رضا اعتصامی، محسن مددی، رضا پورموسی، رضا اشرف گنجویی، ماشاالله ماشین چی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
123 1249-CFIS (R2) کاربردهای داده کاوی در بیمه مینا رنجبرفرد، الهه پروانه وار مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
124 1139-CFIS (R1) یک الگوریتم خوشه‌بندی آگاه از انرژی مبتنی بر منطق فازی برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم فهیمه یزدان پناه مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
125 1145-CFIS (R1) یک الگوریتم مسیریابی بر اساس منطق فازی برای شبکه روی تراشه‌ی لانه‌‌زنبوری محمد علائی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
126 1195-CFIS (R2) یک الگوریتم مسیریابی تطبیقی چندپخشی برای شبکه روی تراشه با مدیریت ازدحام به‌صورت فازی فهیمه یزدان پناه مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
127 1213-CFIS (R2) یک مدل محاسبات مه جهت مدیریت منابع پویا با استفاده از قیمت گذاری میکرو دیتا سنتر ها برای اینترنت اشیا فتانه تبرته فراهانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
128 1122-CFIS (R1) کنترل فازی-تطبیقی افق پیش‌رونده یک سیستم دینامیکی غیرخطی حسین الیاسی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
129 1029-CFIS (R1) کنترل فرکانس ریزشبکه با کنترل‎کننده PID مرتبه کسری مبتنی بر الگوریتم تکامل تفاضلی فازی فاطمه جمشیدی، فاطمه غلامی، محمدرضا صالحی زاده مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
130 1218-CFIS (R1) کنترل مدل دینامیک عقیده چندبعدی با انتخاب رهبر عقیده علی رواقی پاریزی، مجتبی برخورداری یزدی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
131 1105-CFIS (R2) کنترل و مدیریت انرژی در سیستم محرکه رانشی خودروهای الکتریکی هیبریدی با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی حسین آزادی خیرآبادی، محمد رضا ماشین چی، ماشالله ماشین چی مقاله پذیرفته شده است
132 1239-CFIS (R1) ماشین بولتزمان محدود شده‌ی اعداد-Z امیر صمدی، محمدرضا اکبرزاده توتونچی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
133 1146-CFIS (R1) مدیریت انرژی و جمع‌آوری داده توسط واحد سیار در شبکه‌های حسگر بی‌سیم قابل شارژ سمانه آشیرقهفرخی، رضا قاضی زاده، جواد زراعتکارمقدم مقاله پذیرفته شده است
134 1108-CFIS (R1) مسیریابی برای کنترل غیرمتمرکز سیستم های سایبر-فیزیکی و کاربرد آن در شبکه های هوشمند انرژی فاطمه مسلمی پور، محمد شهرآیینی، مجید زیارت بان مقاله پذیرفته شده است
135 1130-CFIS مسیریابی چند ربات با استفاده از الگوریتم بهینه ساز گرگ خاکستری نوید طوفان، علی اکبر نیک نفس مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
136 1183-CFIS (R1) مطالعه ی پایداری برخی نقاط تعادل یک مدل عفونت سرکوبگر ایمنی با استفاده از روش شبکه عصبی زهره دادی، فاطمه شجاعی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
137 1118-CFIS (R2) معرفی نمودارهای کنترلی ریسک تعدیل شده بر اساس داده‌های فازی افسانه رضایی فر، بهرام صادقپور، غلامرضا محتشمی برزادران مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
138 1216-CFIS (R3) مقایسه چند رویکردی بر رگرسیون خطی فازی و انتخاب مدل بهینه سیده منا احسانی جوکندان، بهروز فتحی واجارگاه مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
139 1211-CFIS (R3) مقایسه عملکرد شبکه عصبی مصنوعی و سامانه استنتاج عصبی فازی تطبیقی در شبیه سازی فرآیند بارش - رواناب (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کورکورسر نوشهر) کمال قادری، بهارک معتمدوزیری، ساهره یحیی پور مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
140 1069-CFIS (R1) مقایسه و ارزیابی شبکه های عصبی بازگشتی RBM و LSTM برای برچسب زنی تصاویر مهرداد باقری، محرم منصوری زاده، میرحسین دزفولیان مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
141 1238-CFIS (R2) مکان‌یابی موقعیت آهنربا با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی امیر صمدی، حامد رفیعی، امیر محمد نداف شرق، صدرا نداف شرق، حامد حفیظ، محمد سجاد ابویسانی، سارا ناصری گلستانی، محمدرضا اکبرزاده توتونچی، علی مرادی، مجتبی ایزدی، علیرضا اکبرزاده توتونچی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
142 1176-CFIS (R2) منطق گودل گزاره‌ای و بعضی از توسیع‌های آن سید محمد امین خاتمی، قاسم خاکشور مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است