• پیشبرد مرزهای دانش در کلیه زمینه‌ های نظری و کاربردی سیستم‌ های فازی و هوشمند
  • توانمندسازی و بروزرسانی پژوهشگران در موضوعات مختلف مرتبط با سیستم‌ های فازی و هوشمند
  • فراهم نمودن فضای مناسب برای مشاوره‌ های راهبردی علمی
  • هدایت و ارتقاء کیفیت آموزش ها و پژوهش های مرتبط با سیستم‌ های فازی و هوشمند
  • جلب مشارکت عمومی و شناسایی ظرفیت‌ های ملی و منطقه ای در حوزه سیستم‌ های فازی و هوشمند
  • شناسایی و معرفی قابلیت‌ های سیستم‌ های فازی و هوشمند به متخصصان صنایع و تولیدکنندگان محصولات تجاری
  • فراهم نمودن بستر مشارکت دانشجویان در مباحث علمی و شناسایی و معرفی ظرفیت‌ های بالقوه دانشجویی در حوزه سیستم‌ های فازی و هوشمند