آدرس محل برگزاری کنگره:

خراسان شمالی - بجنورد - کیلومتر 4 جاده اسفراین - دانشگاه بجنورد- دانشکده هنر