برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

فرم شرکت در کنفرانس

دانشجویان

قبل از
1397-10-20

1,750,000

ریال
بعد از
1397-10-20

2,100,000

ریال

غیره

قبل از
1397-10-20

2,950,000

ریال
بعد از
1397-10-20

3,540,000

ریال

نوع عضویت شماره 1

قبل از
1397-10-20

980,000

ریال
بعد از
1397-10-20

1,176,000

ریال

نوع عضویت شماره 2

قبل از
1397-10-20

1,950,000

ریال
بعد از
1397-10-20

2,340,000

ریال

نویسنده

قبل از
1397-10-20

3,290,000

ریال
بعد از
1397-10-20

3,640,000

ریال

اساتید

قبل از
1397-10-20

4,490,000

ریال
بعد از
1397-10-20

5,080,000

ریال

عضو انجمن های علمی

قبل از
1397-10-20

2,940,000

ریال
بعد از
1397-10-20

3,220,000

ریال

شرکت کننده آزاد

قبل از
1397-10-20

1,400,000

ریال
بعد از
1397-10-20

1,680,000

ریال

نوع عضویت شماره 5

قبل از
1397-10-20

784,000

ریال
بعد از
1397-10-20

941,000

ریال

نوع عضویت شماره 6

قبل از
1397-10-20

1,575,000

ریال
بعد از
1397-10-20

1,890,000

ریال

نوع عضویت شماره 7

قبل از
1397-10-20

3,115,000

ریال
بعد از
1397-10-20

3,430,000

ریال

نوع عضویت شماره 9

قبل از
1397-10-20

882,000

ریال
بعد از
1397-10-20

1,060,000

ریال

نوع عضویت شماره 10

قبل از
1397-10-20

6,030,000

ریال
بعد از
1397-10-20

6,620,000

ریال

نوع عضویت شماره 11

قبل از
1397-10-20

2,360,000

ریال
بعد از
1397-10-20

2,832,000

ریال

نوع عضویت شماره 12

قبل از
1397-10-20

3,900,000

ریال
بعد از
1397-10-20

4,372,000

ریال

نوع عضویت شماره 13

قبل از
1397-10-20

5,440,000

ریال
بعد از
1397-10-20

5,912,000

ریال

نوع عضویت شماره 14

قبل از
1397-10-20

2,655,000

ریال
بعد از
1397-10-20

3,180,000

ریال

نوع عضویت شماره 15

قبل از
1397-10-20

4,195,000

ریال
بعد از
1397-10-20

4,720,000

ریال

نوع عضویت شماره 8

قبل از
1397-10-20

5,735,000

ریال
بعد از
1397-10-20

6,260,000

ریال

نوع عضویت شماره 3

قبل از
1397-10-20

4,830,000

ریال
بعد از
1397-10-20

5,180,000

ریال
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.

خدمات

600,000

ریال

600,000

ریال

600,000

ریال

600,000

ریال

200,000

ریال

200,000

ریال

200,000

ریال

200,000

ریال

250,000

ریال

250,000

ریال

250,000

ریال