انجمن سیستم های فازی ایران

انجمن سیستم های فازی ایران

انجمن سیستم های هوشمند ایران

انجمن سیستم های هوشمند ایران

انجمن آمار ایران

انجمن آمار ایران

انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران

انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران

مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیکی

مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیکی

IEEE Iran Section

IEEE Iran Section

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دانشگاه مازندران

دانشگاه مازندران

دانشگاه محقق اردبیلی

دانشگاه محقق اردبیلی

دانشگاه شیراز

دانشگاه شیراز

دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه کوثر

دانشگاه کوثر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

استانداری خراسان شمالی

استانداری خراسان شمالی

پارک علم و فناوری خراسان شمالی

پارک علم و فناوری خراسان شمالی

International Fuzzy Systems Association

International Fuzzy Systems Association