حمایت کنندگان اصلی
انجمن‌ها
انجمن سیستم های فازی ایران
انجمن سیستم های هوشمند ایران
انجمن آمار ایران
انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیکی
پایگاه
IEEE Iran Section
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
دانشگاه
دانشگاه شهید باهنر کرمان
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دانشگاه مازندران
دانشگاه محقق اردبیلی
دانشگاه شیراز
دانشگاه شهید چمران اهواز
دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه کوثر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
پایگاه
استانداری خراسان شمالی
دانشگاه
پارک علم و فناوری خراسان شمالی
انجمن‌ها
International Fuzzy Systems Association