پس از معرفی نظریه مجموعه های فازی توسط پروفسور زاده در سال 1965 میلادی، این نظریه در سطح جهان پیشرفت و توسعه قابل ملاحظه ای نمود که از جمله این پیشرفت ها می توان به ورود آن به بسیاری از رشته های علوم و مهندسی اشاره کرد. در ایران نیز نظریه فازی به تدریج مورد توجه و استقبال جامعه علمی قرار گرفت و در شاخه های گوناگون رو به افزایش نهاد به طوری که دو کنفرانس در دانشگاه شهید باهنر کرمان و دانشگاه تبریز برگزار گردید. به همین ترتیب دوره های سوم در دانشگاه سیستان و بلوچستان، چهارم در دانشگاه مالک اشتر برگزار گردید. در سال 1386 بود که در دانشگاه فردوسی مشهد برای اولین بار کنفرانس سیستم های فازی و سیستم های هوشمند بطور مشترک برگزار گردید. پس از آن این دو کنفرانس تحت عنوان کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران بطور سالیانه برگزار شد. و اینک این افتخار نصیب دانشگاه بجنورد (https://ub.ac.ir) شده است تا میزبان هفتمین دوره این کنگره باشد. گروه ریاضی این دانشگاه با همکاری و هماهنگی سایر بخش های دانشگاه و انجمن های سیستم های فازی و سیستم های هوشمند سعی در برگزاری هر چه بهتر این کنگره را دارد.