شورای سیاستگذاری
محمود بخشی
دبیر کنگره
دانشیار
پست الکترونیکی: bakhshimahmood [at] yahoo.com
اکبر پاد
دبیر اجرایی
استادیار
پست الکترونیکی: akbar.paad [at] gmail.com
امید رضا دهقان
معاون آموزشی و پژوهشی
استادیار، دانشگاه بجنورد
پست الکترونیکی: dehghan [at] ub.ac.ir
عزیزالله معماریانی
رئیس انجمن سیستمهای هوشمند ایران
استاد، دانشگاه خوارزمی
پست الکترونیکی: memariani [at] khu.ac.ir
سید محمود طاهری
نماینده انجمنهای سیستمهای فازی و هوشمند ایران
استاد، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: sm_taheri [at] ut.ac.ir
کمیته علمی
محمود بخشی
دبیر
دانشیار، دانشگاه بجنورد
پست الکترونیکی: bakhshimahmood [at] yahoo.com
عادل آذر
عضو
استاد، دانشگاه تربیت مدرس
وب سایت: www.modares.ac.ir/~azara
پست الکترونیکی: azar [at] modares.ac.ir
محمدرضا اکبرزاده توتونچی
عضو
استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: akbazar.profcms.um.ac.ir/
پست الکترونیکی: akbazar0 [at] gmail.com
رجبعلی برزویی
عضو
استاد، دانشگاه شهید بهشتی تهران
وب سایت: facultymembers.sbu.ac.ir/borzooei/
پست الکترونیکی: borzooei [at] sbu.ac.ir
آرشام برومند سعید
عضو
دانشیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان
وب سایت: academicstaff.uk.ac.ir/en/arborumand
پست الکترونیکی: arsham [at] uk.ac.ir
اکبر پاد
عضو
استادیار
پست الکترونیکی: a.paad [at] ub.ac.ir
میر محسن پدرام
عضو
دانشیار، دانشگاه خوارزمی
وب سایت: khu.ac.ir/content/38200/dr-pedram
پست الکترونیکی: pedram [at] khu.ac.ir
محمد تشنه لب
عضو
استاد، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
وب سایت: wp.kntu.ac.ir/teshnehlab/
پست الکترونیکی: teshnehlab [at] eetd.kntu.ac.ir
علی تقوی
عضو
استاد، دانشگاه مازندران
وب سایت: rms.umz.ac.ir/~alitaghavi/en/
پست الکترونیکی: taghavi [at] umz.ac.ir
حسن حسن پور
عضو
استادیار، دانشگاه بیرجند
وب سایت: en.birjand.ac.ir/index.php/mathematics/115-faculty-members
پست الکترونیکی: hhassanpour [at] birjand.ac.ir
ولی الله درهمی
عضو
دانشیار، دانشگاه یزد
وب سایت: pws.yazd.ac.ir/derhami/
پست الکترونیکی: vderhami [at] yazd.ac.ir
امیدرضا دهقان
عضو
استادیار، دانشگاه بجنورد
پست الکترونیکی: dehghan [at] ub.ac.ir
رضا زارعی
عضو
استادیار، دانشگاه گیلان
وب سایت: staff.guilan.ac.ir/rzarei/index.php?a=0&lg=1
پست الکترونیکی: rezazarei.r [at] gmail.com
محمد مهدی زاهدی
عضو
استاد، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوریهای پیشرفته کرمان
پست الکترونیکی: zahedi_mm [at] yahoo.com
آرش شریفی
عضو
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
وب سایت: a-sharifi.teacher.srbiau.ac.ir/fa/index.html
پست الکترونیکی: arash.sharifi [at] gmail.com
بهرام صادقپور
عضو
استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: sadeghpour.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=en-GB
پست الکترونیکی: sadeghpour [at] um.ac.ir
محمد ضمیریان
عضو
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
پست الکترونیکی: zamirianm [at] yahoo.com
یحیی طالبی
عضو
دانشیار، دانشگاه مازندران
وب سایت: cv.umz.ac.ir/staff_profiles/en/91/Yahya_Talebi_Rostami
پست الکترونیکی: talebi [at] umz.ac.ir
سید محمود طاهری
عضو
استاد، دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/sm_taheri/?lang=en-gb
پست الکترونیکی: sm_taheri [at] ut.ac.ir
ُسید کمال طبائیان
عضو
دانشگاه مالک اشتر
پست الکترونیکی: ktabaian [at] gmail.com
رضا عامری
عضو
استاد، دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/rameri/?lang=en-gb
پست الکترونیکی: rameri [at] ut.ac.ir
سعید عباس بندی
عضو
استاد، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
پست الکترونیکی: abbasbandy [at] yahoo.com
سراج الدین کاتبی
عضو
استاد، دانشگاه شیراز
پست الکترونیکی: katebi [at] shirazu.ac.ir
مهران گرمه
عضو
استادیار، دانشگاه بجنورد
پست الکترونیکی: m.garmeh [at] ub.ac.ir
ماشالله ماشین چی
عضو
استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان
وب سایت: academicstaff.uk.ac.ir/en/mamashinchi
پست الکترونیکی: mashinchi [at] yahoo.com
جهانگرد محمدی
عضو
استاد، دانشگاه شهرکرد
وب سایت: sku.ac.ir/en/DepartmentGroup/ProfessorForm.aspx?ID=216
پست الکترونیکی: jahan.mohammad [at] ymail.com
عزیزالله معماریانی
عضو
استاد، دانشگاه خوارزمی
پست الکترونیکی: memariani [at] khu.ac.ir
ُسید باقر میراشرفی
عضو
استادیار، دانشگاه مازندران
وب سایت: rms.umz.ac.ir/~bashrafi/en/
پست الکترونیکی: b.ashrafi [at] umz.ac.ir
حسن میش مست
عضو
استاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان
وب سایت: astaff.usb.ac.ir/Default.aspx?ID=3445&Culture=fa-ir
پست الکترونیکی: hmnehi [at] hamoon.usb.ac.ir
بابک نجار اعرابی
عضو
استاد، دانشگاه تهران
وب سایت: eceold.ut.ac.ir/en/users/araabi
پست الکترونیکی: araabi [at] ut.ac.ir
مرتضی نوروزی
عضو
استادیار، دانشگاه بجنورد
پست الکترونیکی: m.norouzi [at] ub.ac.ir
پریسا نیلوفر
عضو
استادیار، دانشگاه بجنورد
پست الکترونیکی: pniloofar [at] yahoo.com
امیر حسین نیکو فرد
عضو
استادیار، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
وب سایت: wp.kntu.ac.ir/a.nikoofard/
پست الکترونیکی: nikoofard [at] eetd.kntu.ac.ir
Young Bae Jun
عضو
Professor, Gyeongsang National University
وب سایت: skywine.blogspot.com
پست الکترونیکی: skywine [at] gmail.com
Xiao Long Xin
عضو
Professor, Northwest University, Xi'an, China
وب سایت: blog.sciencenet.cn/blog-1379144-800032.html
پست الکترونیکی: xlxin [at] nwu.edu.cn
کمیته اجرایی
اکبر پاد
دبیر
استادیار
پست الکترونیکی: akbar.paad [at] gmail.com
مرتضی نوروزی
عضو
استادیار
پست الکترونیکی: m.norouzi [at] ub.ac.ir
مهدی نودهی
عضو
استادیار
پست الکترونیکی: m.nodehi [at] ub.ac.ir
محمد علی نژاد مفرد
عضو
استادیار
پست الکترونیکی: m.alinejad [at] ub.ac.ir
ابوالفضل نیازی مطلق
عضو
استادیار
پست الکترونیکی: a.niazi [at] ub.ac.ir