شورای سیاستگذاری

محمود بخشی

محمود بخشی

دبیر کنگره
bakhshimahmoodyahoo.com
دانشیار
اکبر پاد

اکبر پاد

دبیر اجرایی
akbar.paadgmail.com
استادیار
امید رضا دهقان

امید رضا دهقان

معاون آموزشی و پژوهشی
dehghanub.ac.ir
استادیار، دانشگاه بجنورد
عزیزالله معماریانی

عزیزالله معماریانی

رئیس انجمن سیستمهای هوشمند ایران
memarianikhu.ac.ir
استاد، دانشگاه خوارزمی
سید محمود طاهری

سید محمود طاهری

نماینده انجمنهای سیستمهای فازی و هوشمند ایران
sm_taheriut.ac.ir
استاد، دانشگاه تهران

کمیته علمی

محمود بخشی

محمود بخشی

دبیر
bakhshimahmoodyahoo.com
دانشیار، دانشگاه بجنورد
عادل آذر

عادل آذر

عضو
azarmodares.ac.ir
استاد، دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا اکبرزاده توتونچی

محمدرضا اکبرزاده توتونچی

عضو
akbazar0gmail.com
استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
رجبعلی برزویی

رجبعلی برزویی

عضو
borzooeisbu.ac.ir
استاد، دانشگاه شهید بهشتی تهران
آرشام برومند سعید

آرشام برومند سعید

عضو
arshamuk.ac.ir
دانشیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان
اکبر پاد

اکبر پاد

عضو
a.paadub.ac.ir
استادیار
میر محسن پدرام

میر محسن پدرام

عضو
pedramkhu.ac.ir
دانشیار، دانشگاه خوارزمی
محمد تشنه لب

محمد تشنه لب

عضو
teshnehlabeetd.kntu.ac.ir
استاد، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
علی تقوی

علی تقوی

عضو
taghaviumz.ac.ir
استاد، دانشگاه مازندران
حسن حسن پور

حسن حسن پور

عضو
hhassanpourbirjand.ac.ir
استادیار، دانشگاه بیرجند
ولی الله درهمی

ولی الله درهمی

عضو
vderhamiyazd.ac.ir
دانشیار، دانشگاه یزد
امیدرضا دهقان

امیدرضا دهقان

عضو
dehghanub.ac.ir
استادیار، دانشگاه بجنورد
رضا زارعی

رضا زارعی

عضو
rezazarei.rgmail.com
استادیار، دانشگاه گیلان
محمد مهدی زاهدی

محمد مهدی زاهدی

عضو
zahedi_mmyahoo.com
استاد، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوریهای پیشرفته کرمان
آرش شریفی

آرش شریفی

عضو
arash.sharifigmail.com
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
بهرام صادقپور

بهرام صادقپور

عضو
sadeghpourum.ac.ir
استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
محمد ضمیریان

محمد ضمیریان

عضو
zamirianmyahoo.com
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
یحیی طالبی

یحیی طالبی

عضو
talebiumz.ac.ir
دانشیار، دانشگاه مازندران
سید محمود طاهری

سید محمود طاهری

عضو
sm_taheriut.ac.ir
استاد، دانشگاه تهران
ُسید کمال طبائیان

ُسید کمال طبائیان

عضو
ktabaiangmail.com
دانشگاه مالک اشتر
رضا عامری

رضا عامری

عضو
rameriut.ac.ir
استاد، دانشگاه تهران
سعید عباس بندی

سعید عباس بندی

عضو
abbasbandyyahoo.com
استاد، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
سراج الدین کاتبی

سراج الدین کاتبی

عضو
katebishirazu.ac.ir
استاد، دانشگاه شیراز
مهران گرمه

مهران گرمه

عضو
m.garmehub.ac.ir
استادیار، دانشگاه بجنورد
ماشالله ماشین چی

ماشالله ماشین چی

عضو
mashinchiyahoo.com
استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان
جهانگرد محمدی

جهانگرد محمدی

عضو
jahan.mohammadymail.com
استاد، دانشگاه شهرکرد
عزیزالله معماریانی

عزیزالله معماریانی

عضو
memarianikhu.ac.ir
استاد، دانشگاه خوارزمی
ُسید باقر میراشرفی

ُسید باقر میراشرفی

عضو
b.ashrafiumz.ac.ir
استادیار، دانشگاه مازندران
حسن میش مست

حسن میش مست

عضو
hmnehihamoon.usb.ac.ir
استاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان
بابک نجار اعرابی

بابک نجار اعرابی

عضو
araabiut.ac.ir
استاد، دانشگاه تهران
مرتضی نوروزی

مرتضی نوروزی

عضو
m.norouziub.ac.ir
استادیار، دانشگاه بجنورد
پریسا نیلوفر

پریسا نیلوفر

عضو
pniloofaryahoo.com
استادیار، دانشگاه بجنورد
امیر حسین نیکو فرد

امیر حسین نیکو فرد

عضو
nikoofardeetd.kntu.ac.ir
استادیار، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
Young Bae Jun

Young Bae Jun

عضو
skywinegmail.com
Professor, Gyeongsang National University
Xiao Long Xin

Xiao Long Xin

عضو
xlxinnwu.edu.cn
Professor, Northwest University, Xi'an, China

کمیته اجرایی

اکبر پاد

اکبر پاد

دبیر
akbar.paadgmail.com
استادیار
مرتضی نوروزی

مرتضی نوروزی

عضو
m.norouziub.ac.ir
استادیار
مهدی نودهی

مهدی نودهی

عضو
m.nodehiub.ac.ir
استادیار
محمد علی نژاد مفرد

محمد علی نژاد مفرد

عضو
m.alinejadub.ac.ir
استادیار
ابوالفضل نیازی مطلق

ابوالفضل نیازی مطلق

عضو
a.niaziub.ac.ir
استادیار