برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

شرکت در کارگاه‌های آموزشی

10 بهمن 1397
08:00-09:35

10 بهمن 1397
10:00-12:00

0

ریال
دانشجویان

500,000

ریال
اساتید

1,000,000

ریال
نویسنده

500,000

ریال
شرکت کننده آزاد

500,000

ریال
غیره

1,000,000

ریال
عضو انجمن های علمی

500,000

ریال
نوع عضویت شماره 1

500,000

ریال
نوع عضویت شماره 2

1,000,000

ریال
نوع عضویت شماره 3

500,000

ریال
نوع عضویت شماره 5

500,000

ریال
نوع عضویت شماره 6

500,000

ریال
نوع عضویت شماره 7

500,000

ریال
نوع عضویت شماره 8

1,000,000

ریال
نوع عضویت شماره 9

500,000

ریال
نوع عضویت شماره 10

1,000,000

ریال
نوع عضویت شماره 11

1,000,000

ریال
نوع عضویت شماره 12

1,000,000

ریال
نوع عضویت شماره 13

1,000,000

ریال
نوع عضویت شماره 14

1,000,000

ریال
نوع عضویت شماره 15

1,000,000

ریال
سالن دانشکده هنر
ظرفیت: 50
شرکت کنندگان: 8
دکتر عزیزالله معماریانی - رئیس انجمن سیستم های هوشمند ، و مشاور معاون برنامه ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.