برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 کاربرد سیستمهای هوشمند و فازی در سلامت
1397-11-10 08:00-09:35
1397-11-10 10:00-12:00
سالن دانشکده هنر 50
دانشجویان (با ارائه مقاله) 500,000 ریال
سایر شرکت کنندگان (با ارائه دو مقاله) 1,000,000 ریال
دانشجویان (با ارائه دو مقاله) 500,000 ریال
دانشجویان با ارائه مقاله (عضو IEEE) 500,000 ریال
سایر شرکت کنندگان (با ارائه مقاله) 1,000,000 ریال
دانشجویان با ارائه دو مقاله (عضو IEEE) 500,000 ریال
دانشجویان (بدون ارائه مقاله) 500,000 ریال
سایر شرکت کنندگان (بدون ارائه مقاله) 1,000,000 ریال
دانشجویان (با ارائه سه مقاله) 500,000 ریال
دانشجویان بدون ارائه مقاله (عضو IEEE) 500,000 ریال
دانشجویان با ارائه مقاله (عضو انجمن سیستم های فازی یا هوشمند یا انجمن آمار) 500,000 ریال
دانشجویان با ارائه دو مقاله (عضو انجمن سیستم های فازی یا هوشمند یا انجمن آمار) 500,000 ریال
سایر شرکت کنندگان با ارائه سه مقاله (عضو انجمن سیستم های فازی یا هوشمند یا انجمن آمار) 1,000,000 ریال
دانشجویان بدون ارائه مقاله (عضو انجمن سیستم های فازی یا هوشمند یا انجمن آمار) 500,000 ریال
سایر شرکت کنندگان (با ارائه سه مقاله) 1,000,000 ریال
سایر شرکت کنندگان با ارائه مقاله (عضو IEEE) 1,000,000 ریال
سایر شرکت کنندگان با ارائه دو مقاله (عضو IEEE) 1,000,000 ریال
سایر شرکت کنندگان با ارائه سه مقاله (عضو IEEE) 1,000,000 ریال
سایر شرکت کنندگان با ارائه مقاله (عضو انجمن سیستم های فازی یا هوشمند یا انجمن آمار) 1,000,000 ریال
سایر شرکت کنندگان با ارائه دو مقاله (عضو انجمن سیستم های فازی یا هوشمند یا انجمن آمار) 1,000,000 ریال
8 دکتر عزیزالله معماریانی - رئیس انجمن سیستم های هوشمند ، و مشاور معاون برنامه ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.