آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1397-10-10
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1397-10-01
تاریخ شروع کنفرانس
1397-11-09
تاریخ پایان کنفرانس
1397-11-11