ارزیابی و کاهش ریسک زیرساخت مخابراتی شبکه هوشمند انرژی الکتریکی با استفاده از پیوند افزون(افزونگی ارتباطی)
کد مقاله : 1119-CFIS (R1)
نویسندگان:
مهراب نصراللهی *1، محمد شهرآیینی2
1برق، دانشکده فنی مهندسی گرگان، گلستان، ایران
2گروه برق،دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه گلستان،شهرگرگان
چکیده مقاله:
شبکه‌های هوشمند انرژی ترکیبی از شبکه‌های قدرت انرژی الکتریکی و زیرساخت مخابراتی هستند. این زیرساخت با آنکه شبکه انرژی الکتریکی را به یک شبکه‌ی بهینه تبدیل کرده‌است در عین حال پیچیدگی‌های زیادی را به شبکه اضافه کرده است. در این پژوهش، از مدل‌های طیف گراف با استفاده از ماتریس‌های وابسته به عنوان وسیله‌ای برای مدلسازی وابستگی متقابل زیرساخت‌های الکتریکی و مخابراتی در شبکه‌های هوشمند انرژی استفاده شده است. ماتریس وابستگی برای مدلسازی وابستگی‌های متقابل و شناسایی مهم‌ترین اجزاء، با در نظر گرفتن مسیر جریان اطلاعات در هر زیرساخت استفاده شده است، که ساختار سیستم را توصیف می کند. مدل پیشنهادی دارای قابلیت مدلسازی لینک افزون موازی در زیرساخت مخابراتی است. نتایج شبیه‌سازی روی شبکه 14 باس IEEE و کاهش ریسک گره‌های ریسک بالا حاکی از قابلیت مدل ارائه شده است.
کلیدواژه ها:
شبکه هوشمند، ارزیابی ریسک، ماتریس وابستگی، لینک افزون
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است
هفتمین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران