طراحی یک توصیه‌گر موسیقی آگاه به احساس بر اساس الگوهای ضربات کلید و کلیک ماوس کاربر
کد مقاله : 1131-CFIS (R1)
نویسندگان:
سبا یوسفیان جزی، مرجان کائدی *
گروه مهندسی فناوری اطلاعات - دانشکده مهندسی کامپیوتر - دانشگاه اصفهان - اصفهان
چکیده مقاله:
سیستم‌های ‌‌توصیه‌گر موسیقی، کاربران را در یافتن موسیقی‌های مورد علاقه‌شان یاری می‌رسانند. میزان علاقه کاربر به یک موسیقی، تابع شرایط احساسی کاربر است. موسیقی‌ای که در یک زمان برای کاربر مطلوب است، ممکن است در زمان و شرایط احساسی دیگر، مورد علاقه او نباشد. به همین دلیل، سیستم‌های ‌‌توصیه‌گر موسیقی آگاه به احساسات ارائه شده‌‌اند که شرایط احساسی کاربر را برای توصیه موسیقی لحاظ می‌کنند. از طرفی نشان داده شده است که الگوی استفاده کاربر از دستگاه‌های ورودی می‌تواند نشان‌دهنده حالت احساسی او باشد. ولی این الگو تا کنون در ‌‌توصیه‌گرهای موسیقی آگاه به احساسات استفاده نشده است. در این پژوهش، یک سیستم ‌‌توصیه‌گر موسیقی ارائه می‌گردد که موسیقی مورد علاقه کاربر را بر اساس الگوی ضربات کلید و کلیک‌های ماوس کاربر به او پیشنهاد کند. نتایج نشان می‌دهد که توصیه‌ موسیقی توسط روش پیشنهادی برای احساس‌های شادی و آرامش در مقایسه با روش‌های پیشین از دقت بیشتری برخوردار بوده و کاربران رضایت بالایی از کار با این سیستم داشته‌ا‌ند.
کلیدواژه ها:
سیستم توصیه‌گر موسیقی، احساس کاربر، الگوی ضربات کلید، الگوی کلیک‌های ماوس، پالایش مشارکتی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است