کاربردهای داده کاوی در بیمه
کد مقاله : 1249-CFIS (R2)
نویسندگان:
مینا رنجبرفرد1، الهه پروانه وار *2
1عضو هیات علمی- گروه مدیریت فن آوری اطلاعات، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
2مدیریت IT، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
چکیده مقاله:
امروزه با پیشرفت مستمر فنّاوری، صنعت بیمه با افزایش حجم و پیچیدگی داده های بیمه ای در حوزه های
مختلف آن روبرو شده است. تحلیل این حجم وسیع دادهها نتایج جالب توجهی ایجاد می کند که می تواند برای بقای
شرکت های بیمه اهمیت زیادی داشته باشد؛ بنابراین شرکتهای بیمهای نیازمند استفاده از فناوری هایی هستند که بر
مبنای آن بتوانند داده ها را استخراج کنند، انتقال دهند و تبدیل به اطلاعات نمایند. یکی از انواع فناوری های اطلاعات
قابل استفاده در خدمات بیمه ای، بستری از هوش تجاری با استفاده از فنون داده کاوی است. در این مقاله سعی شده است
مروری بر پژوهش های کاربردی انجام شده در حوزه بیمه صورت گیرد که راهنمایی برای محققان و مدیران این حوزه
باشد. بر همین اساس پس از جست وجوی مقالات بیمه ای با رویکرد داده کاوی در پایگاه های علمی معتبر حدود 28 مقاله
به عنوان پیشینه پژوهش استخراج و مطالعه شد. این مقالات بر مبنای کاربردهای مربوطه دسته بندی و طی این پژوهش
ارائه می شود. درنتیجه 8 حوزه کاربردی در خصوص استفاده از روش های داده کاوی در بیمه به دست آمد.
کلیدواژه ها:
داده کاوی، صنعت بیمه، نقش فناوری اطلاعات، کشف دانش
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است