یک الگوریتم مسیریابی بر اساس منطق فازی برای شبکه روی تراشه‌ی لانه‌‌زنبوری
کد مقاله : 1145-CFIS (R1)
نویسندگان:
محمد علائی *
گروه مهندسی کامپیوتر - دانشکده فنی و مهندسی - دانشگاه ولی عصر رفسنجان
چکیده مقاله:
در طراحی معماری یک شبکه ‌روی تراشه‌، همبندی و الگوریتم مسیریابی دو موضوع اصلی و مهم هستند که تأثیر به سزایی در کاهش مصرف توان و بهبود کارآیی شبکه روی تراشه دارند. هدف از این مقاله، طراحی یک الگوریتم مسیریابی بر اساس منطق فازی برای یک شبکه روی تراشه‌ی مبتنی بر همبندی لانه‌‌زنبوری است. الگوریتم پیشنهادی، بر اساس یک سیستم مختصات سه مولفه‌ای مسطح، که عاری از بن‌بست مبتنی بر منطق فازی می‌باشد. تجزیه و تحلیل نتایج شبیه‌سازی نشان داده است که الگوریتم پیشنهادی با همبندی لانه‌‌زنبوری از لحاظ تأخیر، مصرف توان و مساحت بسیار از همبندی مش بهتر عمل می‌کند. علاوه بر آن، به‌کارگیری منطق فازی در این الگوریتم، موجب افزایش سرعت و بهره‌وری می‌شود. البته اجزای مختلف فازی‌سازی موجب افزایش مساحت و مصرف توان در مقایسه با ساختار غیرفازی می‌شود، اما درنهایت، حاصل‌ضرب توان در تأخیر معماری لانه‌‌زنبوری مبنی بر منطق فازی کمتر از سایر معماری‌های مدنظر این مقاله است؛ لذا در مقایسه با افزایش چشمگیر سرعت و بهره‌وری، افزایش مساحت و مصرف توان قابل چشم‌پوشی است.
کلیدواژه ها:
شبکه روی تراشه، همبندی لانه‌‌زنبوری، کنترل کننده فازی.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است