انتخاب ویژگی داده های چند برچسبه با استفاده از همبستگی میان ویژگی‌های انتخابی و برچسب ها، کمینه کردن افزونگی و منظم‌سازی تنک
کد مقاله : 1169-CFIS (R2)
نویسندگان:
بهزاد ابراهیمی *1، مهدی افتخاری2، فرید صابری موحد3
1مهندسی کامپیوتر . گرایش هوش مصنوعی .دانشکده فنی مهندسی . شهید باهنر کرمان،کرمان، ایران
2گروه هوش مصنوعی،دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
3گروه هوش مصنوعی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان، کرمان، ایران
چکیده مقاله:
در این مقاله بر روی انتخاب ویژگی و سپس طبقه بندی داده های چند برچسبه تمرکز شده است. در این راستا، روشی برای طبقه بندی دادi های چند برچسبه با در نظر گرفتن همبستگی میان ویژگی های انتخابی و برچسب ها، کمینه کردن افزونگی بین ویژگی‌های انتخاب شده و منظم‌سازی تنک ارائه می شود. سپس پارامترهای روش را به کمک جستجوی شبکه ای تنظیم کرده و نتایج طبقه بندی بررسی می شود. نتایج بدست آمده نشان می دهد که روش پیشنهادی نسبت به سایر روش های طبقه بندی مشهور چند برچسبه، عملکرد مطلوبی دارد.
کلیدواژه ها:
انتخاب ویژگی، طبقه بندی، چند برچسبه، همبستگی، منظم‌سازی تنک
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است