کنترل مدل دینامیک عقیده چندبعدی با انتخاب رهبر عقیده
کد مقاله : 1218-CFIS (R1)
نویسندگان:
علی رواقی پاریزی *، مجتبی برخورداری یزدی
گروه برق کنترل-دانشکده فنی و مهندسی-دانشگاه شهید باهنر کرمان-کرمان-ایران
چکیده مقاله:
شبکه های اجتماعی برخلاف سایر شبکه های پیچیده، به ندرت به اجماع می رسند. بررسی همگرایی، اجماع و کنترل شبکه های اجتماعی نیازمند مدلی به اندازه کافی ساده و با ریاضیات توسعه یافته است. مدلی که در این مقاله برای مدل-سازی شبکه های اجتماعی به کار برده شده است، نمونه گسترش یافته مدل ارائه شده توسط Friedkin and Johnsen است، که دارای ویژگی های مناسب برای تحلیل شبکه های اجتماعی است. در این مدل عقاید عامل ها به صورت چندبعدی بیان می شوند. در مدل چندبعدی عقاید در چند موضوع مختلف بررسی می شوند، همان گونه که در واقعیت انسان ها در موضوعات مختلف دارای عقاید مختلف و متفاوت هستند. کنترل دینامیک عقیده عامل های شبکه دلخواه مفروض، با انتخاب مناسب رهبر و طراحی استراتژی کنترلی مناسب انجام می شود. در انتها نتایج شبیه سازی آورده شده اند، که اهمیت انتخاب درست رهبر و کنترل مناسب را به خوبی نشان می دهد.
کلیدواژه ها:
اجماع، دینامیک عقیده، رهبر عقیده، سیستم چند عاملی، شبکه های اجتماعی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است