ارایه مدلی جدید برای تعیین کارایی سیستم های چند دوره ای با روش تحلیل پوششی داده ها بر پایه وزن های مشترک و منطق فازی
کد مقاله : 1203-CFIS (R2)
نویسندگان:
محمد ضمیریان *
گروه ریاضی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
چکیده مقاله:
تحلیل پوششی داده ها به عنوان یکی از روش های قدرتمند برای سنجش کارایی واحد های تصمیم گیرنده متجانس با چند ورودی و چند خروجی مورد استفاده قرار می گیرد. برای اندازه گیری کارایی n واحد تصمیم گیرنده در مدل های چند دوره ای، n مساله برنامه ریزی خطی حل می‌شود. این روش‌ها معایبی دارند که از جمله مهم‌ترین آن‌ها، حجم محاسبات زیاد و به دست آوردن وزن‌های بهینه متفاوت برای واحدهای تصمیم‌گیرنده که منجر به عدم رضایت مدیران می‌شود، می‌باشند. برای حل مشکلات مذکور ایده وزن مشترک می‌تواند راهگشا باشد. در این مقاله، ابتدا مساله تعیین کارایی برای سیستم های چند دوره -ای بر پایه مجموعه وزن های مشترک را به صورت یک مساله بهینه‌سازی چند هدفه مدل‌سازی می‌کنیم. سپس با استفاده از تئوری فازی مساله بهینه سازی چند هدفه به یک مساله بهینه‌سازی تک هدفه غیر‌خطی تبدیل می‌شود. این مساله بهینه سازی غیر خطی یه دست آمده به عنوان مدل جدید که با حل آن کارایی تمام واحدهای تصمیم‌گیرنده با یک مجموعه بهینه وزن مشترک به دست می‌آید، معرفی می گردد.
کلیدواژه ها:
تحلیل پوششی داده‌ها- تئوری فازی- بهینه‌سازی چند هدفه - مجموعه وزن های مشترک.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است