یک مدل محاسبات مه جهت مدیریت منابع پویا با استفاده از قیمت گذاری میکرو دیتا سنتر ها برای اینترنت اشیا
کد مقاله : 1213-CFIS (R2)
نویسندگان:
فتانه تبرته فراهانی *
عدم وابستگی سازمانی
چکیده مقاله:
اینترنت اشیاء یکی از فناوری‌های جدید است که کاربرد‌های سامانه‌های کامپیوتری را به کوچک‌ترین اشیای دنیای پیرامون گسترش خواهد داد. این کاربرد‌ها همگی بر پایه‌ی اتصال اشیاء به شبکه‌ی جهانی اینترنت و ارتباط آن‌ها با یکدیگر میسر خواهند شد. حجم عظیم دستگاه‌ها در کاربرد‌هایی هم‌چون هوشمند‌سازی محیط شهری، مدیریت ترافیک، نظارت بر مصارف خدمات شهری و ... نیاز جدی این زمینه به چارچوب‌هایی برای مدیریت و هماهنگی دستگاه‌های حاضر در شبکه را آشکار می‌کند. اﻣﺮوزه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ راﻫﺒﺮد ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﯾﮏ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺸﮑﻞ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮان اﺳﺖ و ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در درک ﮐﺎﻣﻞ از ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت درﺳﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری، ﺑﻪ از دﺳﺖ دادن ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺳﻮدآور در ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ. در این پژوهش چارچوبی که برای IOT ارائه می شود که با استفاده از محاسبات مه به مدیریت مؤثر و کارامد مکانیزم های قیمت گذاری در شبکه می پردازد. مدل ما به اینصورت است که ابتدا پارامتر های قیمت گذاری شناسایی شده و بعد از پیدا کردن ارتباطات بین پارامتر ها و تاثیرگذارترین آنها مشخص می شود سپس با استفاده از الگوریتم عصبی-فازی سازگار قیمت گذاری انجام می شود. در حالی که مدل با استفاده از ابزار matlab ارزیابی شد.بیشترین میزان دقت را بدست آوردیم
کلیدواژه ها:
اینترنت اشیا، محاسبات مه ، قیمت گذاری منابع ،الگوریتم عصبی- فازی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است