شرط همزمان سازی یک مدل شبکه عصبی هاپفیلد سه-نرونی همانند با اتصالات دوسویی تاخیری متمایز
کد مقاله : 1187-CFIS (R1)
نویسندگان:
زهره دادی *1، فاطمه شجاعی2، تکتم قادری2
1گروه ریاضی
2گروه ریاضی دانشگاه بجنورد (مدرس مدعو)
چکیده مقاله:
در این مقاله، یک مدل شبکه عصبی هاپفیلد با سه-نرون همانند و اتصالات دوسویی با احتساب پارامتر تاخیر زمانی و وزن های سیناپسی متفاوت در نظر گرفته شده است. در این مطالعه، ما شرط همزمان سازی در این شبکه عصبی را بررسی می کنیم و نشان خواهیم داد که وزن سیناپسی اتصالات یک نرون با خودش و نرخ میرایی نرون ها در همزمان سازی موثر است ولی وزن سیناپسی اتصالات یک نرون به نرون دیگر در همزمان سازی بی تاثیر است.
کلیدواژه ها:
تابع لیاپانوف،شبکه عصبی،همزمان سازی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است