منطق گودل گزاره‌ای و بعضی از توسیع‌های آن
کد مقاله : 1176-CFIS (R2)
نویسندگان:
سید محمد امین خاتمی *1، قاسم خاکشور2
1گروه علوم کامپیوتر، دانشگاه صنعتی بیرجند، بیرجند، ایران
2گروه علوم پایه، آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران بیرجند، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، بیرجند، ایران
چکیده مقاله:
در این مقاله بعد از مرور منطق گودل و بیان قضیه تمامیت و فشردگی در مورد آن، قضیه فشردگی را در منطق گودل گزاره‌ای تعمیم می‌دهیم. سپس به معرفی بعضی از توسیع‌های منطق گودل که دیدگاه فازی آن را تقویت می‌کنند می‌پردازیم و انواع مختلف قضایای تمامیت و فشردگی را در مورد این توسیع‌ها بررسی می‌کنیم.
کلیدواژه ها:
منطق گودل، توسیع منطق گودل، قضیه تمامیت، قضیه فشردگی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است