بهینه سازی کنترل کننده فازی پایدار سیستم آونگ وارون دوبل سری به وسیله الگوریتم (GOA (Grasshopper Optimization Algorithm
کد مقاله : 1128-CFIS (R2)
نویسندگان:
فاطمه سلامتی هرمزی *1، محمد جواد محمودآبادی2
1دانشگاه صنعتی سیرجان
2دانشگاه صنعتی سیرجان، دانشکده مکانیک
چکیده مقاله:
این مقاله به ارائه کنترل کننده فازی جدید برای پایدار کردن سیستم آونگ وارون دوبل سری بر اساس استنتاج فازی پرداخته است. نخست ساختار این سیستم‌ فازی را با تعدادی پارامتر متغیر تعریف می‌کنیم و سپس، مقدار این پارامترها را به کمک الگوریتم بهینه سازی ملخ، به نحوی تعیین می‌کنیم که کنترل کننده مورد نظر رفتار بهینه‌ای داشته باشد. این کنترل کننده فازی برای کنترل سیستم آونگ وارون دوبل سری از شش ورودی با توابع عضویت مثلثی و ذوزنقه ای استفاده می کند و هر ورودی توسط یک SIRM و یک درجه اهمیت دینامیکی (DID) مربوط به آن تعریف می شود. SIRM و DID به صورتی تنظیم شده اند که کنترل زاویه ای آونگ بالایی بالاترین جایگاه در برابر کنترل زاویه ای آونگ پایینی و کنترل موقعیت ارابه را دارد.
کلیدواژه ها:
کنترل کننده‌‌ فازی؛ سیتم غیر‌خطی آونگ وارون دوبل سری؛ الگوریتم بهینه سازی ملخ.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است