مسیریابی برای کنترل غیرمتمرکز سیستم های سایبر-فیزیکی و کاربرد آن در شبکه های هوشمند انرژی
کد مقاله : 1108-CFIS (R1)
نویسندگان:
فاطمه مسلمی پور *1، محمد شهرآیینی2، مجید زیارت بان1
1گروه برق،دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه گلستان،شهر گرگان
2گروه برق،دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه گلستان،شهرگرگان
چکیده مقاله:
پیشرفت سریع تکنولوژی شبکه هوشمند منجر به تعداد زیادی سنسورها و کنترل‌کننده‌های توزیع شده در شبکه شده است که نیازمند روش‌هایی برای حل مشکلات مانند پایداری، قابلیت اطمینان و غیره است. از آنجاییکه در بسیاری از موارد سنسورها و کنترل‌کننده‌ها در یک مکان قرار نگرفته‌اند؛ از این رو یک شبکه ارتباطی برای انتقال مشاهدات سیستم از سنسور(ها) به کنترل‌کننده(ها) مورد نیاز است. بنابراین، طراحی زیربخش ارتباطی از اهمیت کلیدی برای تثبیت دینامیک سیستم برخوردار است. در این تحقیق مسیریابی بین سنسورها و کنترل‌کننده‌های غیرمتمرکز مورد بررسی قرار گرفته است. مسیریابی به عنوان یک مسئله بهینه‌سازی با استفاده از نظریه ناتساوی‌های ماتریس خطی طرح، و سپس حل مسئله بهینه سازی با استفاده از رویکردهای اکتشافی انجام شده است. سپس چارچوب پیشنهادی در زمینه کنترل ولتاژ در شبکه هوشمند اعمال می‌شود. شبیه سازی عددی نشان می‌دهد که چارچوب پیشنهادی و الگوریتم ارائه شده می‌توانند سیستم‌های سایبر- فیزیکی را به طور موثری تثبیت کنند.
کلیدواژه ها:
استراتژی‌های کنترل، سیستم سایبر-فیزیکی، شبکه هوشمند انرژی، مسیریابی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است