معرفی نمودارهای کنترلی ریسک تعدیل شده بر اساس داده‌های فازی
کد مقاله : 1118-CFIS (R2)
نویسندگان:
افسانه رضایی فر *1، بهرام صادقپور2، غلامرضا محتشمی برزادران2
1آگروه آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
2گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
چکیده مقاله:
استفاده از روش‌های کنترل کیفیت آماری در حوزه‌های مختلف پزشکی می‌تواند در بهبود کیفیت فرایندهای جراحی نقش مهمی را ایفا کند. نمودارهای کنترل کیفیت ریسک تعدیل شده به دلیل در نظر گرفتن مخاطرات قبل از عمل جراحی بیماران جهت پایش عملکرد جراحان تأثیر به سزایی دارد. به علت مبهم و نادقیق بودن ریسک و بیان آن به صورت عبارات کم، متوسط، زیاد و... لازم است که در قالب یک عدد فازی در نظر گرفته شود. در این صورت نمودارهای کنترلی خاصی برای پایش مقادیر آماره‌هایی که بر اساس داده‌های فازی ساخته شده‌اند، نیاز است. در این مطالعه این نمودارهای کنترلی معرفی می‌شوند. سپس با استفاده از داده‌های واقعی حاصل از اعمال جراحی بیماران قلبی، نتایج بررسی و مقایسه خواهند شد.
کلیدواژه ها:
: ریسک بیماران- رگرسیون لجستیک فازی- نمودار جمع تجمعی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است