مقایسه چند رویکردی بر رگرسیون خطی فازی و انتخاب مدل بهینه
کد مقاله : 1216-CFIS (R3)
نویسندگان:
سیده منا احسانی جوکندان *1، بهروز فتحی واجارگاه2
1امار،دانشکده،علوم ریاضی
2امار/علوم ریاضی/گیلان
چکیده مقاله:
در این مقاله دو روش رگرسیون خطی فازی در حالت های متقارن و نامتقارن مورد بررسی قرار گرفته است. روش اول، مدل رگرسیون خطی با ضرایب فازی یا رگرسیون امکانی است. روش دوم، رگرسیون کمترین مربعات فازی مبتنی بر رگرسیون امکانی که هر کدام از روش‌ها در دو حالت عدد فازی متقارن و عدد فازی نامتقارن بررسی شده‌اند. در این مطالعه متغیرها و مشاهدات مربوط به آن‌ها دقیق هستند اما ضرایب مدل فازی در نظر گرفته می-شود. برای هر روش در حالت‌های مختلف مثالی ذکر شده است.
کلیدواژه ها:
رگرسیون فازی، کمترین مربعات فازی، رگرسیون فازی متقارن، تاناکا، بهینه سازی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است