تحلیل روابط گروهی در جریان داده با استفاده از خوشه‌بندی تطبیقی
کد مقاله : 1158-CFIS (R1)
نویسندگان:
میلاد محمدی پارچینی *1، هدی مشایخی2، منصور فاتح2
1گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده ی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
2استاد‎یار، دانشکده‎ی مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شاهرود
چکیده مقاله:
در این مقاله، روشی جدید بر پایه‎ی راهکار خوشه‎بندی تطبیقی ارائه شده است. در این روش، فرآیند خوشه‎بندی تطبیقی به صورت برخط و افزایشی عمل می‎کند. هدف این روش، کشف روابط گروهی بر روی جریان‌داده‎ها است. خوشه‌‎بندی‎های مرسوم فقط به دنبال قرار دادن داده‎های مشابه در یک دسته هستند. اما روش پیشنهادی، با بهره‎گیری از دانش‎زمینه‎ای نگاه تازه‌ای در مفهوم خوشه‎بندی ایجاد کرده است. راه‌کار معرفی شده در این تحقیق، جزء نخستین راه‎کارهای برخط خوشه‎بندی تطبیقی است. به همین دلیل، امکان مقایسه‌ی این روش با روش‌های مشابه برخط وجود ندارد. نتایج بدست آمده از انجام آزمایش‎ها روی مجموعه داده‎های مصنوعی و واقعی، عملکرد مناسب روش پیشنهادی را در مقایسه با خوشه‎بندی تطبیقی پایه و خوشه‎بندی K-means تایید می‎کند.
کلیدواژه ها:
جریان‎داده‎، خوشه‎بندی، خوشه‎بندی تطبیقی، یادگیری افزایشی، دانش زمینه‎ای
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است