طراحی کنترل کننده Anti-Windup PI برای LFC سیستم قدرت غیرخطی در ترکیب با DSTS، نیروگاه هسته‌ای و لینک HVDC توسط الگوریتم ICA
کد مقاله : 1224-CFIS (R2)
نویسندگان:
امین گشتی *1، عادل اکبری2
1دانشجوی دکترای تخصصی گروه برق قدرت دانشکده فنی مهندسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد اردبیل
2دانشیار گروه برق قدرت دانشکده فنی مهندسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد اردبیل
چکیده مقاله:
در این مقاله کنترل‌کننده Anti-Windup تناسبی انتگرال‌گیر (AWPI) برای مقابله با مسئله محدودیت نرخ تولید (GRC) در طول کنترل بار فرکانس در نظر گرفته شده است. سیستم قدرت به‌هم‌پیوسته دوناحیه‌ای با در نظر گرفتن محدودیت‌های غیرخطی برای واحد‌های حرارتی و آبی در ترکیب با نیروگاه خورشیدی حرارتی Dish-Stirling (DSTS) در ناحیه اول، نیروگاه هسته‌ای در ناحیه دوم و لینک HVDC در هر دوناحیه، استفاده شده است. به منظور تنظیم بهینه پارامترهای کنترل‌کننده پیشنهادی الگوریتم رقابت استعماری (ICA) به کار گرفته شده است. شبیه‌سازی‌ها در سه بخش، تاثیر کنترل‌کننده پیشنهادی در مقایسه با کنترل کننده PI متداول، تاثیر حضور DSTS و لینک HVDC و کارایی کنترل‌کننده پیشنهادی در بارگذاری نوسانی بررسی شده است که نتایج حاصل از شبیه‌سازی‌ها، مقایسه شاخص‌های مختلف ارائه شده و بررسی فاکتورهای مهم پاسخ سیستم از قبیل: فراجهش، زمان صعود و زمان نشست برای تغییرات فرکانس نواحی و توان خط انتقالی سیستم قدرت دو‌ناحیه‌ای در حالات مختلف بیان شده، حکایت از بهبود قابل توجه پاسخ سیستم و کاهش نوسانات فرکانس نواحی و توان خط ارتباطی دارد.
کلیدواژه ها:
الگوریتم رقابت استعماری، کنترل بار فرکانس، GRC، Anti-Windup
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است