کاربرد رگرسیون خطی با ضرایب فازی متقارن و نا متقارن در بررسی رفتار نرخ ارز واقعی در ایران
کد مقاله : 1044-CFIS (R2)
نویسندگان:
رضا اشرف گنجویی *1، حسین اکبری فرد2، ماشاالله ماشین چی3
1دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده مدیریت و اقتصاد، بخش اقتصاد
2دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده مدیریت و اقتصاد
3بخش امار، دانشکده ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
چکیده مقاله:
چکیده: درمطالعات متعدد با بهره گیری از رگرسیون کلاسیک به بررسی رفتار نرخ ارز واقعی پرداخته شده است. از انجا که این شیوه براورد نیاز به اطلاعات کامل و قطعی دارد، در حالی که بسیاری از متغیرهای اقتصادی از جمله نرخ ارز رفتاری نوسانی دارند همچنین اطلاعات قطعی از عوامل تاثیر گذار بر این متغیرها در دسترس نمی باشد. در این مقاله برای بررسی رفتار نرخ ارز واقعی، از رگرسیون فازی برای یک دوره زمانی بیست ساله استفاده شده است. علت استفاده از رگرسیون فازی به دلیل انعطاف پذیری در مدل سازی بوده، در ضمن فاقد فرض های محدودکنندة در رگرسیون کلاسیک است. نتایج این مطالعه نشان دهنده کارآیی فوق العاده مدل رگرسیون فازی است، به گونه ای که نمای نرخ ارز واقعی برای تمام درجه های عضویت یکسان است، که تایید کننده سیاست مدیریت عرضه ارز در ایران می باشد. از سوی دیگر نتایج رگرسیون فازی با درجه عضویت 0.7 بیانگر رفتار نرخ ارز واقعی متناسب با شرایط ایران است.
کلیدواژه ها:
رگرسیون فازی ، ضرایب متقارن و نا متقارن ، نرخ ارز واقعی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
هفتمین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران