روش اسپلاین های رگرسیونی تطبیقی چندگانه (MARS) با پاسخ های فازی و کاربرد آن در پزشکی اجتماعی
کد مقاله : 1141-CFIS (R1)
نویسندگان:
مینا رضایی *1، سید محمود طاهری2، روشنک علی محمدی3، مهشید نامداری4
1دانشگاه الزهرا
2دانشگاه تهران
3دانشگاه ازهرا
4دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
چکیده مقاله:
در این مقاله ابتدا رگرسیون اسپلاین تطبیقی چند گانه (MARS) را در حالتی که متغیرهای پاسخ، فازی هستند معرفی می کنیم. سپس مدل MARS را روی داده های جمع آوری شده پیاده میکنیم و نتایج به دست آمده را با روش کمترین مربعات خطا مقایسه میکنیم. برای مطالعه ارتباط بین آگاهی افراد درباره بیماری های سرطان و سطح اجتماعی و اقتصادی افراد به کار می بریم. در این مطالعه دانش افراد درباره سرطان به صورت متغیرهای فازی بیان شده است. نتایج به دست امده را با یکی از رایج ترین روش های رگرسیون فازی مقایسه می کنیم که حاکی از برتری مدل MARS است.
کلیدواژه ها:
رگرسیون اسپلاین تطبیقی چندگانه (مارس)، داده های فازی، سطح اجتماعی و اقتصادی، رگرسیون کمترین مربعات فازی.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است