انتخاب سرخوشه مبتنی بر هوش جمعی در شبکه‌های حسگر بیسیم
کد مقاله : 1197-CFIS (R1)
نویسندگان:
مژگان راینی زاده *1، مرجان کوچکی رفسنجانی2
1دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان،ایران
2دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
چکیده مقاله:
در شبکه‌های حسگر بیسیم منبع انرژی گره‌های حسگر باتری‌هایی غیرقابل شارژ هستند، در نتیجه یکی از مهمترین چالش‌ها در شبکه‌های حسگر بیسیم انرژی است. خوشه‌بندی یکی از روش‌های مؤثر در ذخیره‌سازی انرژی است. در این روش‌ شبکه حسگر به خوشه‌هایی تقسیم می‌شود و برای هر خوشه یک گره به عنوان سرخوشه انتخاب می‌شود. گره‌های هر خوشه داده‌های خود را به سرخوشه ارسال می‌کنند. روش‌های مختلفی برای انتخاب سرخوشه پیشنهاد شده است. در این مقاله به بررسی چند روش مبتنی بر هوش جمعی برای انتخاب سرخوشه در شبکه‌های حسگر بیسیم پرداخته شده است که از الگوریتم‌های هوش جمعی کلونی زنبور عسل مصنوعی، کرم شب‌تاب و بهینه‌سازی ازدحام ذرات برای انتخاب سرخوشه استفاده کرده‌اند که در انتها براساس معیارهای مؤثر مورد مقایسه قرار گرفته‌اند.
کلیدواژه ها:
شبکه‌های حسگر بیسیم، خوشه‌بندی، انتخاب سرخوشه، هوش جمعی.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است