تحلیل بازدۀ بورس اوراق بهادار تهران بر اساس اندازۀ آنتروپی شانون چندمقیاسی
کد مقاله : 1174-CFIS (R1)
نویسندگان:
فاطمه نیروئی وقفی *1، رضا زارعی1، مهرداد صدرآرا2، حسین صمیمی حق گذار1
1گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
2گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
چکیده مقاله:
هر جامعه‌ای جهت داشتن اقتصادی توسعه‌یافته نیازمند به سرمایه و سرمایه‌گذاری است. بازارسرمایه نهادی برای تأمین مالی وجوه بلند مدت است. تجربۀ کشورهای مختلف در امر توسعه به خوبی گویای آن است که چگونه سازو کارهای بازارسرمایه درخدمت هدف تأمین مالی بلند مدت قرار می‌گیرد. سرمایه‌گذاری به تعویق انداختن مصرف فعلی برای دست‌یابی به امکان مصرف ‌بیشتر در آینده است.
این پژوهش به بررسی رابطۀ شاخص آنتروپی با شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. بدین منظور قیمت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس طی سال‌های 1392 تا شش ماهۀ اول 1397 مورد بررسی قرار گرفته‌است.
کلیدواژه ها:
: آنتروپی،پیش‌بینی،بازده،بورس،سرمایه‌گذاری
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
هفتمین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران