طراحی کنترل کننده فازی بهینه بر پایه الگوریتم بهینه سازی ملخ (Grasshopper Optimization Algorithm) برای پایدارسازی سیستم پاندول معکوس
کد مقاله : 1127-CFIS (R2)
نویسندگان:
فاطمه سلامتی هرمزی *1، محمد جواد محمودآبادی2
1دانشگاه صنعتی سیرجان
2دانشگاه صنعتی سیرجان، دانشکده مکانیک
چکیده مقاله:
این مقاله به ارائه کنترل کننده فازی بهینه جدید برای پایدار کردن سیستم پاندول معکوس بر اساس استنتاج فازی پرداخته است. ابتدا ساختار این سیستم فازی با تعدادی پارامتر متغیر تعریف می شود و در مرحله بعد، مقدار این پارامترها به کمک الگوریتم بهینه سازی ملخ به نحوی تعیین می گردند که کنترل کننده مورد نظر رفتار بهینه ای داشته باشد. کنترل کننده فازی مورد نظر برای سیستم پاندول معکوس از چهار ورودی و توابع عضویت مثلثی و ذوزنقه ای تشکیل شده که موقعیت ارابه و پاندول را کنترل میکند
کلیدواژه ها:
کنترل کننده فازی؛ سیستم غیر خطی پاندول معکوس؛ الگوریتم GOA.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
هفتمین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران