توسعه اینورترهای هوشمند برای بهبود توان اکتیو محلی تولید شده درشبکه های توزیع انرژی برق
کد مقاله : 1168-CFIS (R1)
نویسندگان:
محمد سروری *1، محسن حقیقت2
1دانشگاه بیرجند- دانشکده فنی فردوس' گروه برق
2خراسان جنوبی. فردوس
چکیده مقاله:
چکیده: هدف اصلی این مقاله تأثیر تنظیمات اینورتر هوشمند بر عملکرد فیدر توزیع و همچنین توسعه کنترل هوشمند برای اینورترهای الکترونیکی توان است که قابلیت اتصال یک واحد تولید توزیع شده (DG) به شبکه برق را دارند.عملکرد "هوشمندانه" اینورتر در اینجا به لحاظ طرح شبکه هوشمند تعریف شده است. این شبکه دارای این توانایی های ذخیره توان واقعی برای بارهای محلی؛ ذخیره توان واقعی برای دیگر بارها تا رسیدن به ظرفیت ارزیابی شده اینورتر؛ می باشد. ارائه پشتیبانی ولتاژ در نقطه اتصال مشترک (PCC)و امکان ارائه گزینه های کنترل به مصرف کننده بر اساس اطلاعات الکتریکی آنی، که از طریق دستگاه های اندازه گیری پیشرفته به دست آمده است.
کلیدواژه ها:
تولید توزیع شده (DG).شبکه هوشمند.ذخیره سازی.شبیه سازی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است