پیش‌بینی کوتاه مدت قیمت برق با استفاده از مدل ترکیبی شبکه عصبی - الگوریتم‌ فراابتکاری
کد مقاله : 1151-CFIS (R1)
نویسندگان:
فرشاد عزیزی1، حسین الیاسی *2، سعید گلدانی1
1گروه مهندسی قدرت، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
2مهندسی برق، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، بیرجند، ایران
چکیده مقاله:
در بسیاری از کشورهای دنیا در طی دو دهه گذشته بازار رقابتی جایگزین بازارهای برق با ساختار سنتی گردیده است. استراتژی پیشنهاد فروش توسط تولید کنتدگان و اعمال مدیریت مصرف توسط خریداران از جمله مواردی است که نیاز مبرم به پیش‌بینی قیمت برق را از دیدگاه‌های مختلف مورد توجه قرار می‌دهد. استفاده از شبکه عصبی به عنوان یک روش هوشمند جهت پیش‌بینی قیمت در بازار برق در پژوهش‌های پیشین متداول بوده است، که در بسیاری از موارد نتایج حاصل از پیش‌بینی قیمت با روش مذکور تحت تأثیر گیر افتادن در بهینه محلی دقت کافی را ندارد. در این مقاله با ارائه مدلی مبتنی بر ترکیب الگوریتم‌های تکاملی کارآمد و الگوریتم لونبرگ-مارکوارت به حل این مسئله پرداخته شده است. همچنین با هدف افزایش دقت فرآیند آموزش شبکه عصبی پیشنهادی از ایده آزمون همبستگی جهت انتخاب مؤثرترین ترکیب داده‌های ورودی برای پیش‌بینی قیمت هر ساعت استفاده شده است.
کلیدواژه ها:
شبکه عصبی؛ پیش‌بینی کوتاه مدت قیمت؛ الگوریتم فراابتکاری؛ آزمون همبستگی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
هفتمین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران