تخمین عمق در تصاویر دیجیتال بر اساس سیستم تصویربرداری انتگرالی
کد مقاله : 1058-CFIS (R3)
نویسندگان:
فاطمه کارگربرزی *1، حسین نظام آبادی پور2
1دانشگاه شهید باهنر کرمان
2استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
چکیده مقاله:
در این مقاله، یک روش جدید مبتنی بر پردازش تصویر برای تخمین عمق ارائه شده است. تخمین عمق، کاربرد زیادی در حوزه‌ی بینایی ماشین دارد. اساس روش پیشنهادی، استفاده از سیستم تصوبرداری انتگرالی است. در این روش، ابتدا با یک آرایه از دوربین‌‌ها یا لنز‌ها، از محیط عکس برداری می‌شود، سپس این تصاویر با الگوریتم تصویربرداری انتگرالی ترکیب می‌شوند و تصویر محیط را بازسازی می‌کنند. در ادامه، با بررسی تصاویر بازسازی شده در عمق‌‌های مختلف، تخمین عمق اجسام موجود در آن محیط انجام می‌شود. آزمایش‌های انجام شده بیانگر آن است که روش پیشنهادی از دقت بالایی برخوردار است و بسیاری از محدودیت‌‌های روش‌‌های مبتنی بر پردازش تصویر معمول، از جمله حساسیت به جنس و نوع سطح را ندارد.
کلیدواژه ها:
تخمین عمق، پردازش تصویر، تصویربرداری انتگرالی، بینایی ماشین.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است