یک الگوریتم خوشه‌بندی آگاه از انرژی مبتنی بر منطق فازی برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم
کد مقاله : 1139-CFIS (R1)
نویسندگان:
فهیمه یزدان پناه *
گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
چکیده مقاله:
با توجه به اهمیت بالای بهینه‌سازی مصرف انرژی در شبکه‌های حسگر بی‌سیم، الگوریتم‌های خوشه‌بندی و سپس مسیریابی خوشه‌ای به طور گسترده‌ای در این شبکه‌ها مورداستفاده قرار می‌گیرند. برای جمع‌آوری اطلاعات، هر گره حسگر، داده‌ها را به سر خوشه‌ای که به آن تعلق دارد با ارتباط چندگامی، انتقال می‌دهد. ارتباط چندگامی در خوشه، مسأله مصرف انرژی زیاد گره‌های رله (کمکی) را که نزدیک به سرخوشه می‌باشند، دربردارد. انرژی این گره‌ها سریع‌تر از گره‌های دورتر مصرف می‌شود و در نتیجه، این موضوع، موجب به هم خوردن تعادل بار در شبکه‌ها می گردد .در این مقاله، الگوریتمی توزیع‌شده برای خوشه‌بندی با هدف صرفه جویی در مصرف انرژی پیشنهاد می‌گردد. در انتخاب سرخوشه‌ها، انرژی گره‌ها، درجه گره‌ها و انرژی باقی‌مانده گره‌های همسایه، به‌عنوان پارامترهای ورودی در نظر گرفته می‌شوند. در این الگوریتم، هر گره احتمال سرخوشه شدن خود را با استفاده از سیستم استنتاج فازی به شیوه ای توزیع‌شده محاسبه می‌کند. نتایج حاصل و ارزیابی ها نشان می‌دهند که الگوریتم پیشنهادی از دیدگاه انتقال داده، مصرف انرژی و طول عمر شبکه، از روشهای اخیر، بهتر عمل می‌کند.
کلیدواژه ها:
شبکه‌های حسگر بی‌سیم، بهینه‌سازی مصرف انرژی، خوشه‌بندی، منطق فازی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است