حذف نمودن نویز اسپیکل از تصاویر پزشکی التراسوند با استفاده سیستم های فازی
کد مقاله : 1153-CFIS (R1)
نویسندگان:
جواد هاشمی عطار *1، محمد مهدی خلیل زاده2
1دانشگاه آزاد مشهد-دانشکده مهندسی -گروه مهندسی پزشکی-کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی -بیوالکتریک
2دانشگاه آزاد مشهد-دانشکده مهندسی-گروه مهندسی پزشکی
چکیده مقاله:
در این مقاله به بررسی کاهش نویز تصویر با استفاده از سیستم فازی می‌پردازیم و کاربرد آن را در تصاویر اولتراسوند پزشکی بررسی می کنیم. شناسایی پیکسل نویزی با استفاده از فیلتر حوزه فرکانس انجام می شود و به دو طبقه پیکسل نویزی و سالم طبقه بندی می شوند، سپس با استفاده از سیستم فازی مقدار پیکسل نویزی پیش بینی می شود. باتوجه به استفاده از فیلتر حوزه فرکانس استفاده شده پیچیدگی محاسباتی تا حد بسیار زیادی کاهش یافته است که یکی از مهم ترین خواص این الگوریتم می باشد.
کلیدواژه ها:
حذف نویز اسپیکل، فیلتر فازی، تصاویر التراسوند پزشکی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است