ردیابی شی متحرک در ویدیو با استفاده از الگوریتم بهینه‎سازی ازدحام ذرات به صورت فازی
کد مقاله : 1091-CFIS (R2)
نویسندگان:
مهرداد روحانی *1، حسن فرسی2، سید حمید ظهیری ممقانی3
1دانشجوی دکترا/دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند
2ریاست دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه بیرحند
3عضو هیئت علمی گروه برق الکترونیک دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند
چکیده مقاله:
امروزه یکی از اساسی‎ترین فرآیندها به منظور ادراک محتوای ویدیو، ردیابی اشیا متحرک است که در آن فرآیند موقعیت‎یابی و پیکربندی پویای یک شی متحرک، در هر فریم ویدیو صورت می‎گیرد. در این مقاله برای تشخیص هدف از هیستوگرام وزن‎دار رنگ به عنوان ویژگی هدف متحرک استفاده شده است تا اثر پیکسل‎های لبه‎ی شی هدف در ویژگی آن کاهش داده شود. این کار حساسیت الگوریتم را به تغییر حالت، تغیر مقیاس و چرخش کاهش می‎دهد و اثر انسداد جزیی بر توصیف ویژگی‎ هدف متحرک نیز کاهش می‎یابد. الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات در این مقاله برای جستجوی هدف استفاده شده است که می‎تواند با چالش انسداد شی مقابله کند. نحوه تعیین موقعیت هدف براساس بیشینه شدن تابع شباهت است. در این مقاله وزن فازی شده برای الگوریتم بهینه‎سازی ازدحام ذرات استفاده شده است که یک روش نوین را ارائه می‎دهد. از مفهوم فازی برای بهبود روش تنظیم وزن استفاده شده است، این کار می‎تواند وزن را به موقع طبق حالات مختلف هر ذره در هر نسل تنظیم و بازنشانی کند. آزمایش‎ها نشان می‎دهند که الگوریتم پیشنهادی در مقایسه با روش‎های پیشرفته و جدید به عملکرد خوبی در معیارهای میانگین دقت و متوسط نرخ موفقیت روی پایگاه داده TB50 دست یافته است.
کلیدواژه ها:
ردیابی شی متحرک، الگوریتم بهینه‎سازی ازدحام ذرات، ویژگی هیستوگرام رنگ، وزن فازی شده.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است