اولویت‌بندی موانع دستیابی به تولید و مصرف پایدار و زنجیره تامین سبز در صنعت پتروشیمی
کد مقاله : 1042-CFIS (R3)
نویسندگان:
محمد علی گرجی *1، سید رضا حجازی طاقانکی2، مهسا یداللهی3، نجمه فاتح3
1دانشجوی دکترا / دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها/ دانشگاه صنعتی اصفهان/ اصفهان/ ایران
2عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها/ دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها/ دانشگاه صنعتی اصفهان/ اصفهان/ ایران
3دانشجوی کارشناسی ارشد / دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها/ دانشگاه صنعتی اصفهان/ اصفهان/ ایران
چکیده مقاله:
سیاستهای دولتی در طی سالهای اخیر سازمانها را به سمت پذیرش زنجیره تامین سبز ترغیب نموده است. از طرفی دستیابی به تولید و مصرف پایدار در زنجیره‌ی تامین و تبدیل زنجیره تامین سنتی به زنجیره تامین سبز به سبب وجود برخی موانع مرتبط کار دشواری است. این پژوهش، به شناسایی و رتبه‌بندی موانع دستیابی به تولید و مصرف پایدار و زنجیره تامین سبز می‌پردازد. در این راستا، ابتدا هشت مورد از موانع مرتبط با دستیابی به تولید و مصرف پایدار و زنجیره تامین سبز مشخص می‌شود. سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی یک مدل عملیاتی برای رتبه‌بندی و اولویت‌بندی موانع ارائه می‌شود و به عنوان مطالعه موردی در یکی از شرکت‌های پتروشیمی پارس جنوبی عسلویه اجرا می شود. یافته‌های پژوهش حاکی از آن هستند که بعد توزیع در زنجیره تامین بالاترین اولویت را دارد، یعنی مهم ترین مانع در دستیابی به تولید و مصرف پایدار و زنجیره تامین سبز است.
کلیدواژه ها:
زنجیره تامین سبز،‌ تولید پایدار، تصمیم گیری فازی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است