پیش بینی نوع خروج شبکه برق با استفاده از شبکه های عصبی در شرکت برق منطقه‌ای مازندران و گلستان
کد مقاله : 1066-CFIS (R2)
نویسندگان:
سیدعلی خالقی *1، مهرزاد رستمی2، اکرم حبیبی2، سیده خاتون هادیان2، سید باقر میراشرفی3
1برق منطقه‌ای مازندران
2برق منطقه ای مازندران
3دانشگاه مازندران
چکیده مقاله:
چکیده: حفظ و تأمین برق مستمر و مطمئن از اهداف مجموعه صنعت برق و جزء مأموریت این صنعت می‌باشد. عوامل مختلفی که باعث خروج خط و پست از مدار و در نتیجه موجب قطع انرژی برق می‌گردند، مورد بررسی قرار گرفتند. به همین منظور اطلاعات دوازده سال (85 الی 96) حدود 65000 رکورد حوزه دیسپاچینگ شرکت برق منطقه‌ای مازندران و گلستان جهت انجام داده کاوی تجمیع گردید. با استفاده از مدل شبکه های عصبی بر روی متغیر نوع خروج که شامل طبق برنامه، اضطراری، کار بصورت برقدار و درخواست دیسپاچینگ می‌باشند نتایجی بدست آمد که با حذف متغیرهای انرژی قطع شده و مدت خروج نتایج قابل توجهی مشاهده گردید.
کلیدواژه ها:
دیسپاچینگ، داده‌کاوی، شبکه‌های عصبی، نوع خروج
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است