ارزیابی و انتخاب پیمانکاران واحدهای تولید قطعات خودرو با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره فازی
کد مقاله : 1104-CFIS (R2)
نویسندگان:
رضا احمدی *، امیر آزاد ایمانی
کارمند
چکیده مقاله:
انتخاب پیمانکار مناسب یکی از مسایل مهم می باشد که نقش بسزایی در موفقیت و یا عدم موفقیت یک پروژه دارد. یکی از علل اصلی از بین رفتن منابع مالی و شکست در پروژه ها انتخاب نادرست پیمانکاران در پروژه ها می باشد. انتخاب پیمانکاران شایسته می تواند تا حد زیادی احتمال عدم موفقیت را کاهش دهد. انتخاب پیمانکاران معمولا شامل یکسری معیارها می باشد. این معیارها بیانگر توانمندی و کفایت پیمانکاران برای اجرای پروژه هستند. با توجه به اینکه بسیاری از این معیارها، کیفی می باشد تئوری مجموعه های فازی به عنوان ابزاری مناسب برای انتخاب پیمانکاران می تواند مورد استفاده قرار گیرد. در این مقاله ابتدا معیارهای تعیین صلاحیت جمع آوری گردیده و سپس به بررسی این روش پرداخته شده است. بنابراین استفاده از این روش می تواند تا حدی ضعف های موجود در هر کدام از روش های انتخاب را برطرف سازد. در ادامه با توجه به روشهای تصمیم گیری چند معیاره مدلی برای انتخاب پیشنهاد شده است، که به صورت یک برنامه رایانه ای قابل اجراست. با استفاده از این روند قانونمند، کارفرما می تواند تا حدود زیادی مطمئن از انتخاب پیمانکار اصلح باشد
کلیدواژه ها:
تصمیم گیری چند معیاره، انتخاب پیمانکار، تئوری مجموعه های فازی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است