پیش‌بینی رفتار غربالگری ماموگرافی برای پیشگیری از سرطان پستان با استفاده از یک الگوریتم فازی مثلثی
کد مقاله : 1230-CFIS (R1)
نویسندگان:
الهام عنایتی *1، میترا مودی2، عادل نجفی3
1دانشگاه بجنورد- دانشکده علوم پایه- گروه علوم کامپیوتر- بجنورد- ایران
2دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
3ندارد
چکیده مقاله:
سرطان پستان یکی از شایع‌ترین عوامل مرگ و میر زنان در جهان است. یکی از راه‌های تشخیص زودهنگام سرطان پستان انجام تست ماموگرافی است. زنان از حیث آگاهی درخصوص این تست و انجام آن در مراحل مختلف رفتار قرار دارند. متخصصان حوزه آموزش بهداشت از طریق انجام مصاحبه با زنان یک جامعه به دسته‌بندی آنان از حیث آگاهی در خصوص این تست می‌پردازند و سپس رفتار‌های مداخله‌ای مورد نیاز ارائه می‌نمایند. استفاده از تکنیک‌های داده کاوی باعث سرعت و دقت در دسته‌بندی افراد جامعه هدف و بهبود کیفیت خدمات بهداشتی آموزشی مورد نیاز می‌گردد. در این پژوهش به بررسی داده‌های مستخرج از این پرسشنامه‌ها و دسته‌بندی آنها با استفاده از ترکیب یک الگوریتم فازی مثلثی و چند روش خوشه‌بندی پرداخته‌ایم. نتایج دسته‌بندی نشان می‌دهد که نتایج ترکیبی حاصل از الگوریتم پیشنهادی نسبت به سایر روش‌های دسته‌بندی و خوشه‌بندی نظیر روش KNN و Decision tree و Kmeans و ... بهتر عمل می‌کند
کلیدواژه ها:
داده کاوی، منطق فازی، فازی مثلثی، غربالگری ماموگرافی، سرطان پستان
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است