کنترل فازی-تطبیقی افق پیش‌رونده یک سیستم دینامیکی غیرخطی
کد مقاله : 1122-CFIS (R1)
نویسندگان:
حسین الیاسی *
مهندسی برق، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، بیرجند، ایران
چکیده مقاله:
در این مقاله طراحی یک کنترل‌کننده افق پیش‌رونده مبتنی بر سیستم استنتاج فازی تاکاگی-سوگنو-کنگ برای یک سیستم دینامیکی غیرخطی مورد بررسی قرار گرفته است. این کنترل‌کننده از سه بخش اصلی تشکیل شده است: 1- یک مدل فازی TSK برای پیش‌بینی کردن رفتار سیستم دینامیکی روی یک افق پیش‌رونده، 2- یک الگوریتم بازگشتی برخط برای تخمین پارامترهای بخش پیرو این مدل و 3- یک کنترل‌کننده افق پیش‌رونده برای محاسبه دنباله ورودی کنترلی بهینه. در طراحی قانون کنترل، از بخش خطی مدل فازی TSK به عنوان یک مدل خطی برای ساختاربندی قانون کنترلی افق پیش‌رونده چندمرحله‌ای استفاده شده است. به منظور ارزیابی استراتژی کنترلی پیشنهادی، این ساختار کنترلی بر روی یک راکتور هسته‌ای پیاده‌سازی شده است. نتایج شبیه‌سازی نشان‌دهنده عملکرد خوب ساختار کنترلی پیشنهادی است.
کلیدواژه ها:
کنترل افق پیش‌رونده، سیستم استنتاج فازی تاکاگی-سوگنو-کنگ، قانون تطبیق، سیستم دینامیکی غیرخطی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است