کنترل و مدیریت انرژی در سیستم محرکه رانشی خودروهای الکتریکی هیبریدی با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی
کد مقاله : 1105-CFIS (R2)
نویسندگان:
حسین آزادی خیرآبادی *1، محمد رضا ماشین چی2، ماشالله ماشین چی3
1گروه علوم کامپیوتر،دانشکده ریاضی و کامپیوتر،دانشگاه شهید باهنر،کرمان،ایران
2دانشگاه پیام نور، صندوق پستی3697-19395 ، تهران، ایران
3گروه آمار، دانشگاه شهید باهنرکرمان، کرمان، ایران
چکیده مقاله:
با توجه به ارتقاء فناوری، خودروهای الکتریکی هیبریدی به عنوان جایگزین مناسبی برای خودروهای متداول، به دلایل گوناگون مورد توجه بسیاری قرار گرفته‌اند. به طور کلی خودروهای الکتریکی هیبریدی به خودروهایی اطلاق می‌شوند که برای رانش از بیش از دو منبع تولید توان استفاده می‌کنند. در این عرصه رقابت اصلی تولیدکنندگان، در خصوص طراحی سیستم کنترل این نوع خودروها است. سیستم کنترل مبتنی بر مدیریت انرژی منابع چندگانه و تولید توان این خودروها است که می بایست الزاماتی را که وابستگی نزدیکی به ساختار سیستم محرکه رانشی، مشخصات و المانهای خودرو دارد را برآورده کند.
در این مقاله با بهینه سازی توابع عضویت فازی با استفاده از الگوریتم فراابتکاری جستجوی گرانشی ، سطح شارژ باتری را در حد قابل قبول نگه داشته و همچنین مصرف سوخت را کاهش می دهد.
کلیدواژه ها:
واژه های کلیدی: استراتژی مدیریت انرژی، الگوریتم جستجوی گرانشی، شبکه عصبی، خودروهای الکتریکی هیبریدی، کنترلر منطق فازی.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است