کنترل فرکانس ریزشبکه با کنترل‎کننده PID مرتبه کسری مبتنی بر الگوریتم تکامل تفاضلی فازی
کد مقاله : 1029-CFIS (R1)
نویسندگان:
فاطمه جمشیدی *1، فاطمه غلامی2، محمدرضا صالحی زاده3
1گروه مهندسی برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه فسا، فسا، ایران
2گروه برق، دانشکده فنی و مهندسی،واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران
3گروه برق، دانشکده فنی و مهندسی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران
چکیده مقاله:
تولیدات منابع توان پراکنده به‎سبب آلودگی زیست‎محیطی حاصل از مصرف بالای برق و هزینه‎ی گزاف راه‎اندازی نیروگاه‌ و توسعه شبکه انتقال و توزیع زیاد شده و حضور ریز‎شبکه چه به صورت متصل به شبکه سراسری قدرت و چه به صورت منفصل از آن (جزیره‎ای) افزایش یافته است. کنترل تغییرات فرکانس ریزشبکه‌ جزیره‎ای ناشی از نوسانات بار و تغییر توان منابع پراکنده حایز اهمیت است. در اینجا به‎دلیل کارایی مطلوب کنترل‎گر تناسبی- انتگرالی- مشتقی مرتبه کسری (FOPID) از آن برای کاهش دامنه و افزایش سرعت میرایی تغییر فرکانس ریز شبکه‌ جزیره‎ای استفاده گردید. الگوریتم فراابتکاری تکامل تفاضلی (DE) برای تعیین بهینه پارامترهای کنترل‎گر به‎کار رفت. عملکرد این الگوریتم با منطق فازی بهبود داده شد. در تابع هدف چندمنظوره‎ی بهینه‎یابی، اهدافِ مغایر تغییر فرکانس و تلاش کنترلی منظور گردید. شبیه سازی در محیط MATLAB انجام شد و مقایسه کمی و کیفی و تحلیل حساسیت طرح کنترل پیشنهادی با الگوریتم‎های DE فازی، DE و ژنتیک صورت گرفت.
کلیدواژه ها:
الگوریتم تکامل تفاضلی فازی، تحلیل حساسیت، ریزشبکه جزیره‎ای، فرکانس، کنترل‎گر PID مرتبه کسری
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
هفتمین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران