کاربرد مدل رگرسیون غیرخطی فازی در بررسی آثار نامتقارن تورم و بیکاری بر اجاره‌بهای منازل مسکونی شهرهای بزرگ ایران
کد مقاله : 1043-CFIS (R2)
نویسندگان:
رضا اعتصامی *1، محسن مددی2، رضا پورموسی2، رضا اشرف گنجویی3، ماشاالله ماشین چی2
1دانشکده کامپیوتر و ریاضی (ماهانی) بخش امار
2دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده ریاضی و کامپیوتر، بخش آمار
3دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده مدیریت و اقتصاد، بخش اقتصاد
چکیده مقاله:
هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر غیرخطی تورم و بیکاری بر اجاره‌بهای منازل مسکونی شهرهای بزرگ در ایران است. در این راستا با به‌کارگیری از مدل غیرخطی لجستیک و رهیافت فازی با استفاده از داده‌های سالانه 1361 تا 1395 به تجزیه‌وتحلیل متغیرهای مؤثر بر اجاره‌بهای منازل مسکونی در شهرهای بزرگ می پردازیم. به کمک آزمون تراسورتا، برازش مدل غیرخطی لجستیک برداده‌ها تائید می‌شود. لذا بر اساس مدل غیرخطی لجستیک، تغییرات متغیرهای مستقل به سه قسمت (آستانه‌ پایین، آستانه‌ وسط و آستانه‌بالا) تقسیم شده و نتایج نشان می‌دهد که تغییر در تورم در حد آستانه‌بالا بیشترین تأثیر را بر اجاره‌بهای منازل مسکونی دارد. این تأثیر در حد آستانه متوسط هم قابل‌توجه است،که بیانگر وجود چسبندگی تورم در بخش اجاره‌بهای مسکن است. وجود نقش انتظارات تورمی در افزایش اجاره‌بها منازل مسکونی در ایران قابل‌انکار نیست چراکه تأثیر درصد تغییر در اجاره‌بهای دوره قبل بر اجاره‌بهای دوره جاری در تمام آستانه‌ها مثبت است. از طرفی درصد تغییر در بیکاری بر اجاره‌بها در حد آستانه‌بالا و حد آستانه متوسط نیز تأثیر مثبت دارد.
کلیدواژه ها:
اجاره‌بها، تورم، بیکاری، رگرسیون غیرخطی فازی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است