طراحی یک مسیریاب هوشمند با مصرف توان کم برای شبکه روی تراشه
کد مقاله : 1192-CFIS (R1)
نویسندگان:
محمد علائی *
گروهمهندسی کامپیوتر - دانشکده فنی و مهندسی
چکیده مقاله:
کانال‌های مجازی یکی از اجزای اصلی مصرف انرژی در میان تمام منابع شبکه روی تراشه هستند، تکنیک‌های مدیریت مصرف توان لازم باید با کانال‌های مجازی به‌منظور کاهش مصرف توان کلی مورداستفاده قرار گیرند. هدف از این مقاله، طراحی یک مسیریاب قابل پیکربندی و هوشمند برای شبکه روی تراشه با بهبود پارامترهای تأخیر، مساحت و مصرف توان است. برای رسیدن به این هدف، از راهکارهای مختلفی ازجمله خاموش کردن بافرها در زمان بیکاری و تخصیص پویای کانال‌های مجازی، برای هوشمندسازی و اضافه کردن قابلیت بازپیکربندی به معماری مسیریاب استفاده می‌شود. معماری پیشنهادی چندین کانال مجازی را در هر پورت ورودی پشتیبانی می‌کند بر اساس ترافیک شبکه مورد استفاده قرار می گیرند. مدیریت و تخصیص کانال‌های مجازی به صورت هوشمند و پویا، مصرف توان شبکه را به نحوه چشمگیری کاهش می دهد و موجب استفاده بهتر از منابع شبکه و افزایش بهره وری می شود. سربار طرح پیشنهادی، افزایش قابل چشم پوشی مساحت است که به دلیل پیچیده تر شدن واحد کنترل و مدیریت مسیریابی و مصرف توان است.
کلیدواژه ها:
شبکه روی تراشه پویا، مسیریاب هوشمند، مصرف توان کم، کانال های مجازی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است