کاربرد متغیر تصادفی فازی در محاسبات و شبیه سازی آن
کد مقاله : 1102-CFIS (R1)
نویسندگان:
فاطمه کوچکی نژاد حسن کیاده *، بهروز فتحی واجارگاه
دانشگاه گیلان،گیلان،ایران
چکیده مقاله:
مسائل پیچیده‏ ای وجود دارد که با روش‏ های تحلیل ریاضی قابل حل نمی‏ باشند لذا شبیه‏ سازی به‏ عنوان یک جایگزین مناسب می ‏تواند نقش کلیدی ایفا کند. در این مقاله شبیه‏ سازی متغیرهای تصادفی فازی بر اساس تقریب آلفابرش های یک مجموعه فازی مفروض بیان شده است. در بین متغیرهای تصادفی فازی، گونه LR، به علت تنوع شکل ظاهری، وجود الگوی مشخص در اعمال جبری و سهولت حساب فازی نسبت به سایر گونه‏ ها، از مطلوبیت و کارایی بیشتری نزد کاربران برخوردار است. تمرکز این مقاله روی شبیه‏ سازی متغیرهای تصادفی فازی LR است. در اینجا به شبیه‏ سازی متغیرهای تصادفی فازی ذوزنقه‏ ای و مثلثی با توزیع احتمال نرمال می پردازیم.
کلیدواژه ها:
شبیه‏ سازی، متغیر تصادفی فازی، توزیع احتمال نرمال
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است