ارتقای کارکرد موتور القایی با استفاده از کنترل کننده فازی
کد مقاله : 1236-CFIS (R3)
نویسندگان:
حسین سبزعلی جماعت *1، حمید یعقوبی2
1دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
2استادیار گروه برق، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
چکیده مقاله:
این مقاله روشی را برای جهت بهبود کارکرد موتور القایی با استفاده از منطق فازی ارائه می کند. در اینجا یک کنترل‌کننده مبتنی بر قاعده فازی و یک کنترل‌کننده PIدر MATLAB شبیه سازی شده و سپس عملکرد هر دو کنترل‌کننده را مقایسه کرده ایم. برای کنترل سرعت در اینجا از روش کنترل اسکالر استفاده شده ‌است که در آن اندازه ولتاژ و فرکانس استاتور به نسبت تغییر می‌کند. کنترل‌کننده مبتنی بر منطق فازی قابلیت کنترل هر دو سیستم خطی و غیر خطی را دارد. ورودی های این کنترلر خطای سرعت و تغییرات آن و خروجی تغییرات کنترل است که تصحیح فرکانس نامیده میشود. بنابراین خطاهای ورودی و تغییرات آن مطابق با قانون هایی است که توسط کاربر تعریف می‌شود و تصحیح خروجی برای اینورتر ارائه می‌شود. سیستم یا مدل کنترل سرعت محرک القا شده هم با کنترلر PI و هم با کنترلر فازی شبیه‌سازی شده و نتایج مورد تحلیل قرار گرفته و مقایسه شده اند که کنترلر فازی نتایج بهتری نسبت به کنترلر PIارائه می دهد.
کلیدواژه ها:
موتور القایی، کنترل کننده فازی، کنترل کننده PI
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است