بررسی یک مدل ریاضی اپیدمی فازی برای هجوم ویروسها به شبکه کامپیوتری
کد مقاله : 1120-CFIS (R1)
نویسندگان:
Abbas Akrami *1، mahmood parsamanesh2
1گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه زابل، زابل، ایران
2گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه زابل، زابل، ایران.
چکیده مقاله:
در این مقاله یک مدل ریاضی اپیدمی فازی برای انتشار ویروسها در یک شبکه کامپیوتری بررسی می‌شود. در این کار مقایسه‌ای بین عدد مولد کلاسیک و نوع فازی آن انجام شده است. همچنین استراتژی کنترل اپیدمی ویروسها در یک شبکه کامپیوتری تجزیه و تحلیل شده است. توصیف عددی روش با شبیه سازی و حل مدل نیز ارائه شده است.
کلیدواژه ها:
منطق فازی، انتشار ویروس، آستانه اپیدمی، عدد مولد.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است