تعقیب اهداف زیر آب در سیستم‌های سونار غیرفعال با استفاده از فیلتر چگالی احتمال چند فرضی مبتنی بر روش فازی
کد مقاله : 1155-CFIS (R1)
نویسندگان:
شعله فرامرزی *1، مجتبی برخورداری یزدی2، امیر زعیم باشی نصرت آبادی3
1گروه برق-دانشکده فنی و مهندسی-دانشگاه شهید باهنر -کرمان-ایران
2گروه برق کنترل-دانشکده فنی و مهندسی-دانشگاه شهید باهنر کرمان-کرمان-ایران
3گروه برق مخابرات-دانشکده فنی و مهندسی-دانشگاه شهید باهنر کرمان-کرمان- ایران
چکیده مقاله:
سونار غیرفعال به صورت گسترده در تعقیب اهداف زیر آب مورد استفاده قرار می‏گیرد. در این مقاله، شناسایی و تعقیب تعداد نامعلومی از اهداف زیر آب که با گذر زمان نیز تعداد آنها تغییر می‏کند برای سیستم سوناری متصل به یک وسیله دریایی درنظر گرفته می‏شود. الگوریتم های تعقیب چند هدفه‏ی مبتنی بر سونار در هنگام مواجهه با عدم قطعیت در شناسایی، محیط‌های پرطنین و کانال های پیچیده، که احتمال شناسایی پایین‏تر را درپی دارد، در نواحی سایه صوتی به تنهایی قادر به اندازه گیری نیستند. به منظور افزایش عملکرد تعقیب، فیلتر چگالی احتمال چند فرضی مبتنی بر روش فازی پیشنهاد می‏شود. این فیلتر در شرایط نویزی زیرآب خصوصا برای آب‏های کم عمق و همچنین تعداد نامشخص اهداف عملکرد مناسبی در مقایسه با سایر روش‏های موجود دارد. در نهایت در قالب یک مثال شبیه سازی شده عملکرد الگوریتم پیشنهادی در شناسایی و تعقیب در یک سناریوی چند هدف را مورد بررسی قرار می دهیم.
کلیدواژه ها:
اهداف زیرآب، تعقیب، سونار غیرفعال، شناسایی، فیلتر احتمال چندفرضی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است