بهینه سازی ارتفاع و عرض‌ پرتو آنتن UAV در شبکه های مخابراتی سلولی
کد مقاله : 1010-CFIS (R1)
نویسندگان:
مریم عیدزاده *1، رضا قاضی زاده2
1مخابرات،دانشکده برق و کامپیوتر ، دانشگاه بیرجند
2مخابرات ، دانشکده برق وکامپیوتر دانشگاه بیرجند
چکیده مقاله:
امروزه استفاده از پهبادها و یا پرنده های بدون سرنشینUAV) ( به علت مزیت‌هایی از قبیل بهبود پوشش منطقه‌ای و نرخ انتقال اطلاعات که می‌توانند ایجاد نمایند، در شبکه‌های مخابراتی مورد توجه قرار گرفته‌اند. اما محدودیت‌هایی از قبیل انرژی پروازی و دامنه پروازی چالشی است که باید هنگام استفاده از این وسایل در نظر گرفته شود. بنابراین، در این مقاله یک سلول مخابراتی که توسط یک وسیله پرنده‌ بدون سرنشین مجهزشده به آنتن جهتی وعرض پرتو آنتن قابل تنظیم، خدمت رسانی می‌شود، مورد مطالعه قرار می‌گیرد. UAV به عنوان ایستگاه هوایی برای ارسال اطلاعات به ترمینال-های زمینی روی مرکز‌ سلول‌ پرواز می‌کند. هدف، بهینه سازی توان ارسالی، ارتفاع و عرض‌ پرتو آنتن UAV با توجه به محدودیت مدت زمان پرواز، ارتفاع پرواز و نیز حداقل نرخ انتقال داده لازم برای کاربران شبکه می‌باشد. نتایج نشان می-دهد که با افزایش ارتفاع UAV، نرخ ارسال داده به حداکثر مقدار خود می‌رسد.
کلیدواژه ها:
ارتباطات UAV، ارتفاع بهینه، انرژی مصرفی، توان ارسالی، نرخ انتقال
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است